Nowe zasady gospodarki odpadami
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 07 maj 2013

UWAGA
Od dnia 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe staki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nastąpiła zmiana metody obliczenia wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14 kwietnia 2015 roku upływa termin złożenia nowych deklaracji.

 

 
 uchwala-XXXVIII-291-2014  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 
    
 uchwala-V-41-2015  W sprawie metody ustalenia opłaty oraz ustalenie stawki 
 uchwala-V-42-2015  W sprawie wzoru deklaracji
 
 uchwala-XXXVIII-290-2014  W sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług
 
    
 uchwala-V-43-2015  W sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Deklaracje i stawki opłaty

Właściciel nieruchomości zamieszkałej lub właściciel nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi, w terminach:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
- 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty.
- 14 dni w przypadku powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe)
- do 30 czerwca 2015 r. - dla pierwszej składanej deklaracji w przypadku właścicieli nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Deklarację można złożyć:
- osobiście w Urzędzie Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek
- przesłać na adres Urzędu Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek
- przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Buczku za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC, ODT. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późń. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)
Ważne:
- w przypadku deklaracji dotyczącej nieruchomości zamieszkałej podajemy faktyczną liczbę osób zamieszkałych na nieruchomości a nie zameldowanych.
- załącznik do deklaracji właściciel nieruchomości wypełnia w przypadku, gdy posiada na terenie gminy więcej niż jedną zamieszkałą nieruchomość lub nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. na terenie Gminy Buczek obowiązują następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) w przypadku gdy odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 5 zł od każdego mieszkańca;
2) w przypadku gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 10 zł od każdego mieszkańca.
Od dnia 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje również ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Stawki opłat wynoszą odpowiednio:
1) w przypadku gdy odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane - 70 zł za rok;
2) w przypadku gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane - 140 zł za rok.


   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należną za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wnosić w łącznej wysokości za następujące miesiące w terminach:
1) za miesiące styczeń, luty, marzec – do 15 kwietnia danego roku;
2) za miesiące kwiecień, maj, czerwiec – do 15 lipca danego roku;
3) za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 października danego roku;
4) za miesiące październik, listopad, grudzień – do 31 grudnia danego roku.
    W przypadku nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości wnosi za cały rok z dołu, do dnia 15 października danego roku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na rachunek bankowy Gminy Buczek (taki sam jak przy płatnościach za zużytą wodę).
Dodatkowo opłaty będą zbierane przez Sołtysów w formie inkasa.
 
Przykładowe wyliczenie wysokości miesięcznej  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób (odapdy komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny):
opłata stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych na nieruchomości oraz stawki opłaty, tj. 5 (osób) x 5 zł (staka opłaty) - co daje 25 zł/m-c.
 
 
   Deklaracja z załącznikiem (nieruchomości zamieszkałe)  format pliku (.pdf)
  Deklaracja z załącznikiem (domki letniskowe)  format pliku (.pdf)
 
 
 
 
 
 
 
  * - deklarację należy wydrukować i wypełnić ręcznie
 
Deklarację z załącznikiem można również przesłać za pośrednictwem platformy E-Puap jako zeskanowany załącznik do pisma ogólnego
 
 

Jak segregować odpady?

  Segregacja odpadów komunalnych dotyczy następujących rodzajów odpadów komunalnych: tworzyw sztucznych, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, metali, szkła opakowaniowego, odpadów ulegających biodegradacji, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon samochodów osobowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
    Odpady komunalne segregowane takie jak tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, opakowania szklane, opakowania wielomateriałowe oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach i rozdzielać według poniższych zasad.
 
W pierwszym pojemniku gromadzimy: suchy papier i tekturę, tworzywa sztuczne np. butelki z tworzyw sztucznych oraz inne opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe np. kartony po sokach oraz metal np. puszki. Musimy pamiętać by zgnieść opakowania oraz odkręcić nakrętki z butelki (zajmują wtedy mniej miejsca)  – odpady odbierane będą raz na miesiąc sprzed posesji w pojemnikach lub workach foliowych (folia LDPE - są to worki grubsze a tym samym mocniejsze) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
Do pojemnika należy wrzucać m.in.: gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych, zeszyty, kartony, tekturę, katalogi, prospekty, worki papierowe, papier pakowy, opakowania wielomateriałowe np. opakowania po mleku, sokach i napojach, puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach), plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach), plastikowe koszyczki po owocach, folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie itp.), drobny złom żelazny i metali kolorowych (np. kapsle, stare nożyczki).
Do pojemnika nie należy wrzucać: opakowań z jakąkolwiek zawartością, lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych, tapet, kalki, papieru termicznego i faksowego, zatłuszczonego i brudnego papieru, artykułów higienicznych, opakowań po medykamentach, opakowań i butelek po olejach spożywczych i silnikowych oraz smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto-  i owadobójczych, opakowań po aerozolach, styropianu, gumy, zabawek, sprzętu RTV i AGD
 
WAŻNE:
- papier i tektura nie mogą być mokre – wilgotność to istotny parametr jej jakości - oraz aby razem z papierem nie trafiły do pojemnika inne odpady surowcowe, które spowodują ich zabrudzenie.
- zgnieć butelki przed wrzuceniem i nie zakręcaj. W ten sposób nie tylko oszczędza się miejsce w pojemniku i podczas transportu, ale też ułatwia pracę w sortowni, gdyż zakrętki zrobione są z innego rodzaju tworzywa niż butelki,
- pojemniki po żywości z tworzywa sztucznego i metalu muszą być bez zawartości i czyste. Odpad zabrudzony nie nadaje sie do zagospodarowania i trafia z sortowni na składowisko odpadów co zwiększa koszty całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W drugim pojemniku gromadzimy: szkło białe i kolorowe np. butelki, słoiki. Powinny być pozbawione metalowych nakrętek i kapsli (te wrzucamy do pierwszego pojemnika) – odpady odbierane będą raz na kwartał sprzed posesji w pojemnikach lub workach foliowych (folia LDPE - są to worki grubsze a tym samym mocniejsze) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
Do pojemnika należy wrzucać: butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.
Do pojemnika nie należy wrzucać.: szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster – mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami), szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, porcelany i ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arcoroc, doniczki, miski, talerze), szkła okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów, reflektorów, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.
 
WAŻNE: Dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne.

W trzecim pojemniku gromadzimy: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pozostałości po sortowaniu) – odbierane będą raz na miesiąc w pojemnikach lub workach foliowych (folia LDPE - są to worki grubsze a tym samym mocniejsze) sprzed posesji zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
Do pojemnika należy wrzucać m.in.: zabrudzone opakowania z tworzyw sztucznych, których umycie jest niemożliwe, zabrudzony i mokry papier, butelki po olejach spożywczych, lakierowany lub foliowany papier z folderów reklamowych, porcelanę i ceramikę, talerze, szklanki itp., potłuczone szyby, zabawki małych rozmiarów, opakowania po dezodorantach, styropian opakowaniowy, gumę, popiół węglowy, artykuły higieniczne, pampersy, kalki, papier termiczny, faksowy.
Do pojemnika nie należy wrzucać: odpadów niebezpiecznych, m.in. opakowań po lekach, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. żarówek, lamp, kineskopów, świetlówek, baterii i akumulatorów), sprzętu AGD i RTV oraz innych odpadów, które należy segregować.

Pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów zapewni gmina w/g zasad ustalonych w uchwale w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych.
Oprócz zestawu pojemników określonych w wyżej przytoczonej uchwale możliwe jest dostawienie kolejnego pojemnika po uprzednim uzgodnieniu z gminą. Możliwy jest również odbiór dodatkowego worka lub pojemnika z każdej frakcji zbieranej osobno po uprzednim zgłoszeniu na 4 dni przed terminem wywozu. W takim przypadku worek lub pojemnik zapewnia właściciel nieruchomości.
 
Ważne: Do pojemników nie wrzucamy gorącego popiołu, środków chemicznych !!!
 
POZOSTAŁE SEGREGOWANE OPDAY KOMUNALNE ZBIERAMY  ODRĘBNIE I POZBYWAMY SIĘ ICH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB.

ZUŻYTE BATERIE (małe ogniwa) – zbieramy odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych i dostarczamy osobiście do specjalnych pojemników ustawionych w budynkach użyteczności publicznej (Urząd Gminy w Buczku ul. Głowna 20, 98-113 Buczek-przed budynkiem)

PRZETERMINOWANE LEKI – przeterminowane leki oraz ich opakowania należy gromadzić odrębnie od innych odpadów komunalnych i dostarczać osobiście do specjalnych pojemników ustawionych w aptece (Buczek ul. Główna) SPZPOZ w Buczku ul. Prosta 3.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE: gruz betonowy, gruz ceglany, zmieszany gruz ceglany i betonowy, materiały konstrukcyjne zawierające gips – zbieramy oddzielnie i dostarczamy osobiście do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (oczyszczalnia ścieków w m. Czestków B).
 
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI: takie jak: resztki warzyw i owoców, skorupki jaj, skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, części rośli,  popiół z kominka nie są obierane bezpośrednio z nieruchomości więc nie wrzucamy ich do żadnego z wyżej wymienionych pojemników. Odpady te można dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów tj. oczyszczalnia ścieków - Buczek ul. Zielona oraz Czestków B.

Szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określi regulamin PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) dostępny w późniejszym terminie.

CHEMIKALIA: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne odbierane będą raz w roku sprzed posesji w terminach podanych do publicznej wiadomości.
 
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, dvd, chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory i wentylatory, odkurzacze, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, suszarki, depilatory, golarki, zegarki oraz wagi należy gromadzić odrębnie od innych odpadów komunalnych. Odbiór tych odpadów odbywał się będzie dwa razy w roku tj. sprzed posesji oraz dostarczane osobiście (festyn recyklingowy - w zamian za dostarczone urządzenia otrzymać będzie drzewko lub krzew). Informacja o planowanej zbiórce zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE I MEBLE: stoły, szafy, szafki, krzesła, kanapy, sofy, dywany, materace, wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów, odpady sanitarne (m.in. wanny, umywalki, muszle toaletowe), grzejniki, rolety, panele, ramy okienne, drzwi, akumulatory, zużyte opony odbierane będą raz w roku sprzed posesji. Informacja o planowanej zbiórce zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.