Wójt Gminy Buczek ogłasza nabór na wolne stanowisko
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 06 marzec 2019
Wójt Gminy Buczek ogłasza nabór na wolne stanowisko
       Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku

1.Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);
- staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;
- znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych;
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
 
 
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętności kierowania zespołem pracowników oraz pracy w zespole,
- umiejętność praktycznego stosowania przepisów,
- umiejętność analizy dokumentów, sporządzania pism urzędowych, decyzji administracyjnych,
- umiejętność organizowania pracy,
- dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, sumienność, obowiązkowość.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
- realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki,
- organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań,
- przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym GOPS,
- organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej,
- nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników,
- analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym,
- współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych,
- sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS,
- przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOPS,
- pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych na działalność Ośrodka,
- informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach,
- aktualizowanie, opracowywanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
- przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących działalności Ośrodka,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.
4. Warunki pracy:
1) umowa o pracę,
2) pełny wymiar czasu pracy;
3) wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936);
4) praca wykonywana będzie: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek-piątek od 7.30 do 15.30, przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetleniu naturalnym
i jarzeniowym, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku ul. Szkolna 3 B, na parterze, budynek piętrowy bez windy.
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Urząd Gminy w Buczku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2019 r. nie przekroczył 6%.
6. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (wzór dostępny na stronie http://www.e-bip.pl/Start/23317) – Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie,
2) list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oświadczenie o:
- posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- niekaralności za przestępstwa umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
- braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym
w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy),
- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.
Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.e-bip.pl/Start/23317 - Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie.
7. Pozostałe postanowienia:
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Buczku ul. Główna 20, pokój nr 17 lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 14.00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku”.
Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu
o naborze dokumentów, oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do etapu rozmowy kwalifikacyjnej jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Kandydat wybrany w drodze naboru do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na swój koszt z Krajowego Rejestru Karnego.
Wszystkie informacje o konkursie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej www.e-bip.pl/Start/23317 oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Buczku przez okres
3 miesięcy. Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do akt osobowych.  Pozostałych kandydatów odesłane pocztą.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 043 6774491.


Buczek, dnia 6 marzec 2019 r.                   
Wójt Gminy
                                   Bronisław Węglewski