W Radzie Gminy Buczek prawie bez zmian
Napisał: Andrzej Zieliński   
piątek, 23 listopad 2018

 
W całym kraju w ostatnim czasie odbywają się pierwsze sesje organów samorządu terytorialnego gminy, powiatu, sejmiku województwa.
Pierwsza sesja rady gminy ma szczególne znaczenie, gdyż to w jej trakcie zostaną wybrane władze rady. Radnych na I sesję nowej 5 letniej kadencji rady gminy zaprosił komisarz wyborczy.
21 listopada 2018r. w Urzędzie Gminy w Buczku, sala konferencyjna wypełniła się gośćmi, kierownikami  jednostek organizacyjnych gminy, radnymi, sołtysami, a także przedstawicielami mediów.
 
Przed sesją gratulacje z wyboru oraz życzenia sukcesów i dobrej współpracy z władzami gmin złożył Staroście Łaskiemu Piotrowi Wołoszowi i Wicestaroście Teresie Wesołowskiej Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski. 
 
 
 
 I Sesję Rady Gminy Buczek otworzył radny najstarszy wiekiem, w Buczku był to radny i sołtys Kazimierz Ratajczyk. Przewodniczący obradom powitał przybyłych na sesję: Starostę Piotra Wołosza, Wicestarostę Teresę Wesołowską, Członka Zarządu Powiatu Łaskiego Jerzego Gawlika, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkowskiego, Wójta Gminy Sędziejowice Dariusza Cieślaka, Dyrektora Wojewódzkiej Rady Izb Rolniczych Jerzego Kuzańskiego, Komendanta Powiatowego Policji Piotra Bielewskiego, Komendanta Powiatowego PSP Piotra Rudeckiego. 
 

 
 

 
 W porządku obrad znalazł się wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Buczek oraz ślubowanie radnych i wójta.
Wszyscy radni po otrzymaniu zaświadczeń o wyborze złożyli ślubowanie, obejmując tym samym funkcje radnych gminy na następną kadencję.  
Kandydatami na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Buczek byli Andrzej Zieliński i Ryszard Rzepa, którzy te funkcje pełnili również w poprzedniej kadencji. Obaj kandydaci otrzymali ponownie od radnych nowej kadencji kredyt zaufania i jednogłośnie wybrani zostali na przewodzących radzie w latach 2018-2023, co zostało potwierdzone w głosowaniu tajnym i podjętej  stosownej uchwale.
 Nota bene w nowej radzie tylko 3 osoby będą radnymi po raz pierwszy, a dla 8 radnych jest to już co najmniej 5 kadencja.
Rotę ślubowania odczytał również Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski, który obejmując tym samym obowiązki gospodarza gminy nowej kadencji podziękował za tak liczną obecność zaproszonym gościom, życzył sukcesów w podejmowanych przedsięwzięciach wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, radnym aktywnych i twórczych postaw w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Staroście, Wicestaroście oraz radnym powiatowym Wójt życzył dobrych decyzji administracyjnych, sukcesów, a przede wszystkim dobrej współpracy i podejmowania wspólnych przedsięwzięć z samorządami gminnymi.
 

 
 

 
 

 
Również w imieniu władz samorządowych powiatu Starosta Łaski Piotr Wołosz  pogratulował radnym wyboru, a  Wójtowi Gminy Bronisławowi Węglewskiemu personalnie złożył życzenia zdrowia, spełnienia zamierzeń programowych i inwestycyjnych, dobrej współpracy miedzy samorządami, a także nowych, twórczych  inicjatyw na rzecz mieszkańców.
 

 

 
Sesja przebiegła w miłej atmosferze, a nowo wybrani przedstawiciele władz samorządowych obdarowani zostali kwiatami od pracowników gminy, kierowników jednostek gminnych, radnych i gości zaproszonych.
A.Z.