Ostatnia Sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018 w Buczku
Napisał: Andrzej Zieliński   
czwartek, 15 listopad 2018

 
W środę 14 listopada 2018r. odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy w Buczku, na sesję przybyli wszyscy radni mijającej kadencji, a także sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. W porządku obrad znalazło się kilka uchwał istotnych dla budżetu m.in. uchwała dotycząca podatków od nieruchomości, obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do ustalenia podatku rolnego,  podatków  od  środków  transportowych, zakupu nowych urządzeń diagnostycznych dla  SPZPOZ  w Buczku, a także udzielaniu dotacji na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy.
 
Podczas sesji podjęto też uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych, utrzymaniu czystości, liczbie zezwoleń  i miejscach sprzedaży alkoholu, o przyjęciu  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podjęto też uchwały o WPF i zmianach budżetowych w br., a także przedłożono projekt budżetu na rok 2019.
 Nie wywołały one w zasadzie żadnej dyskusji, gdyż jak zapowiedział Wójt Bronisław Węglewski  „… podatki chcę pozostawić na poziomie ubiegłorocznym , podobnie jak i inne opłaty m.in. za wodę (1,99 zł brutto) i ścieki (3,99 zł brutto), choć nie będzie to proste zwłaszcza w kontekście rozporządzeń o „wodach polskich”. Za kilka dni nastąpi też rozstrzygnięcie oferty na odbiór  odpadów komunalnych, miejmy nadzieję, że oferta będzie taka sama lub zbliżona do obecnie obowiązującej, co pozwoliłoby utrzymać opłaty na takim samym poziomie jak obecnie”.
     
Intencją Wójta, jak zapowiadał w kampanii wyborczej są nie tyle  wielkie plany inwestycyjne, ale poprawa jakości życia mieszkańców m.in. poprzez dopłaty do urządzeń poprawiających stan  środowiska naturalnego (kotły do instalacji gazowych, solary, pompy ciepła, fotowoltaika itp.). Nie znaczy to oczywiście, że nie planuje się inwestycji, są  i będą wykonywane, jak choćby realizowana budowa nowej strażnicy w Woli Buczkowskiej, czy rynek rolny w centrum Buczku. Również w ofercie programowej kandydatów na radnych pojawiło się szereg akceptowanych przez Wójta postulatów inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach na terenie całej gminy.  Planuje się też podjęcie rozmów z nowym Zarządem  Powiatu o wspólnych inwestycjach drogowych.
     
Podczas sesji Wójt Bronisław Węglewski  i Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Zieliński, a także radni i sołtysi pożegnali trójkę radnych dla których obecna sesja była sesją pożegnalną.  Wśród radnych, którzy nie kandydowali do tej jednostki samorządu w przyszłej kadencji byli: Bożena Kraska, Tadeusz Uryszek (40 lat radnym) i Wiesław Badowski. Otrzymali oni kwiaty, okolicznościowe listy gratulacyjne od władz samorządowych,  gromkie brawa i serdeczne podziękowania od wszystkich  obecnych za aktywną postawę, zaangażowanie na sesjach rady i jej komisji podczas wielu kadencji i  godne reprezentowanie społeczności lokalnej. Wójt podziękował ponadto wszystkim radnym minionej kadencji za pracę w Radzie Gminy oraz  służbę mieszkańcom Gminy Buczek.
      Termin pierwszej sesji Rady Gminy Buczek nowej 5 letniej kadencji Komisarz Wyborczy w Łodzi  wyznaczył na dzień 21 listopada 2018r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Buczku.
 Andrzej Zieliński