Unijne pieniądze na e-usługi w Gminie Buczek
Napisał: redakcja UG Buczek   
poniedziałek, 03 wrzesień 2018

 
 
Gmina Buczek realizuje projekt pn.” BUDOWA SYSTEMU  E-USŁUG W GMINIE BUCZEK „ dofinansowywany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII  INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH

Przedmiot projektu: stworzenie internetowej platformy e-usług, pozwalającej realizować obowiązki Gminy względem mieszkańców Gminy Buczek w formie e-usług dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt zwiększy dostępność do świadczonych usług w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, jak i w istotny sposób podniesie komfort korzystania przez mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Buczek z e-usług.  
Cel projektu: zwiększenie dostępu do e-usług oferowanych przez Gminę Buczek dla jej obywateli i przedsiębiorców.

Do najważniejszych celów szczegółowych projektu należą:
- zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych,
- ułatwienie dostępu do instytucji publicznych mieszkańcom gminy i województwa,
podniesienie jakości życia w efektywnie funkcjonującej przestrzeni publiczne
- zwiększenie dostępności do rozwiązań ICT dla ogółu społeczeństwa,
- wielokierunkowy i innowacyjny rozwój obszaru, podniesienie świadomości i kompetencji mieszkańców w zakresie stosowania rozwiązań innowacyjnych,
- aktywizacja i integracja społeczna poprzez wspieranie i wzmacnianie lokalnej tożsamości i przywiązania do gminy,
- ochrona środowiska poprzez efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami – ograniczenie zużycia paliwa, energii, brak potrzeby drukowania dokumentów.
W ramach wnioskowanego projektu zostanie stworzona internetowa platforma e-usług, pozwalająca realizować obowiązki Gminy Buczek względem mieszkańców w formie e-usług dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt zwiększy dostępność do świadczonych usług w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej. Projekt obejmuje wytworzenie oprogramowania do bilingowania, pozwalającego na uruchomienie 13 e-usług, zakup oprogramowania i modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu wodomierzy, zakup urządzeń rejestrujących przepływ wody, zakup niezbędnego sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do świadczenia e-usług na platformie bilingowej, wykonanie portalu usług elektronicznych dla obywateli (IBOK), wdrożenie i kompleksowe zintegrowanie oprogramowania systemowego. Planowane e-usługi będą się cechowały mobilnością, ciągłością działania, zastosowaniem w interfejsie intuicyjnych rozwiązań i projektem zorientowanym na użytkownika. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Buczek.
Korzyści płynące z korzystania z portalu:

1.Udostępnienie wartości odczytu przez Internet;
2.Wprowadzenie za pośrednictwem portalu e-usług stanu wodomierza;

3.e-rejestracja zgłoszeń- e-rejestracja zgłoszeń -użytkownik logując się do strefy klienta IBOK wprowadza informację, którą system przyjmuje i dysponuje dalsze czynności. Przyjęcie do systemu zgłoszenia w zakresie nieprawidłowości dostarczania usług (niskie ciśnienie, brudna woda itp.) lub techniczne np. zgłoszenie cieknącego wodomierza itd.;

4.historia płatności - klient ma możliwość wysłania zapytania do systemu dot. dokonanych płatności, otrzymuje zwrotną informację na ten temat, z dostępem do historycznych płatności i stanu swojego konta;

5.e-usługa zdalnego odczytu - system przesyła zapytanie od klienta w celu dokonania zdalnego odczytu urządzeń rejestrujących przepływ wody;

6.e-wezwanie do zapłaty - na podstawie zgromadzonych danych system analizuje stan należności i płatności dokonanych przez klienta generując w razie potrzeby i przekazując na konto klienta w IBOK wezwanie do zapłaty

7.e- nota odsetkowa - na podstawie zgromadzonych danych system analizuje stan należności i płatności dokonanych przez klienta generując w razie potrzeby i przekazując na konto klienta w IBOK notę odsetkową;

8.elektroniczny wniosek IBOK - użytkownik ma możliwość ściągnąć formularze wniosków;

9.e-płatność; e-powiadomienia-Faktura, e-faktura, e-monit, e-powiadomienie UMOWA, e-komunikat.
 
Adres strony  do strefy klienta IBOK
 www.gminabuczek.pl
 Całkowita wartość projektu: 633 575,80ZŁ
 Kwota dofinansowania EFRR: 385 880,40 zł