Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 26 czerwiec 2018


Urząd Gminy w Buczku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i architektury
      w pełnym wymiarze czasu pracy

1.Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
  publicznych,
- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
2. Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie minimum średnie,
- znajomość ustawy: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość obsługi komputera oraz programów: EWMAPA i EWOPIS oraz urządzeń biurowych,
- minimum dwuletni staż pracy w administracji,
- umiejętność organizowania pracy,
- kreatywność, komunikatywność, dokładność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
2) wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i studium;
3) prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie;
4) wydawanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu;
5) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz stwierdzanie ich wygaśnięcia;
6) gromadzenie odpisów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczących zagospodarowania terenu oraz badanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
7) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach decyzji określonych przepisami o ochronie środowiska;
8) prowadzenie negocjacji warunków wprowadzenia zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
9) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi;
10) opiniowanie zmiany charakteru użytkowania gruntu, z rolnego na leśny;
11) wydawanie decyzji środowiskowych;
12) prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

4. Warunki pracy:
1) umowa o pracę,
2) pełny wymiar czasu pracy;
3) wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936) oraz obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Buczku;
4) praca wykonywana będzie: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek-piątek od 7.30 do 15.30, przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetleniu naturalnym
i jarzeniowym, w siedzibie Urzędu Gminy, na parterze, budynek piętrowy bez windy.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Urząd Gminy w Buczku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2018 r. nie osiągnął 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (wzór dostępny na stronie http://www.e-bip.pl/Start/23317) – Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie,
2) list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oświadczenie o:
- posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- niekaralności za przestępstwa umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw      publicznych,
- braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym
w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy),
- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.
Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.e-bip.pl/Start/23317 - Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie.

7. Pozostałe postanowienia:
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Buczku ul. Główna 20, pokój nr 17 lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie do dnia 10 lipca 2018 r. do godz. 14.00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i architektury w Urzędzie Gminy w Buczku”.
Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu
o naborze dokumentów, oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do etapu rozmowy kwalifikacyjnej jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowania za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie.
Kandydat wybrany w drodze naboru do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na swój koszt z Krajowego Rejestru Karnego.
Wszystkie informacje o konkursie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  www.e-bip.pl/Start/23317 oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Buczku przez okres 3 miesięcy. Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do akt osobowych.  Pozostałych kandydatów odesłane pocztą.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 043 6774491.

Buczek, dnia 26 czerwca 2018 r.                
                                  Zastępca Wójta

                                Andrzej Szymczak