Wyborczo - Sprawozdawczy rok w OSP PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 19 luty 2016
Statut Ochotniczych Straży Pożarnych stanowi, że ich celem jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, a ponadto powinni brać udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń.
Druhowie mają też rozwijać kulturę fizyczną i sport m.in. poprzez udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz prowadzić działalność kulturalno-oświatową i rozrywkową.
Zebrania sprawozdawczo- wyborcze miały dać odpowiedź w jakim stopniu te ważne zadania społeczne są realizowane przez 8 jednostek OSP w gminie Buczek. Podczas zebrań druhowie ochotnicy dokonali podsumowania pracy społecznej i osiągnięć w szkoleniu  w minionym roku.
Strażacy dokonali też wyboru statutowych organów stowarzyszeń tj. zarządów i komisji rewizyjnych, a także wybrali swoich przedstawicieli na zjazd gminny. Zebrania odbywały się na przełomie stycznia i lutego 2016r.

Brodnia

16 stycznia w  strażnicy pełniącej również rolę świetlicy wiejskiej administrowanej przez jednostkę OSP w Brodni odbyło się pierwsze w 2016r. strażackie zebranie sprawozdawczo-wyborcze. We wszystkich zebraniach uczestniczył wójt gminy Bronisław Węglewski, pełniący zarazem funkcję prezesa gminnego, a także  komendant gminny druh Wiktor Papuga.
 Prezes OSP w Brodni Dawid Pyrek dokonał otwarcia zebrania, powitał wójta , a zarazem prezesa gminnego Bronisława Węglewskiego, komendanta gminnego Wiktora Papugę, radną Bożenę Kraskę i sołtysa Danutę Czupryniak. W krótkim podsumowaniu działalności za miniony rok druhowie pochwalili się zakupem nowego agregatu, zakupiono też maszt oświetleniowy. Jednostka skupia łącznie 33 druhów, a w minionym roku m.in. brała udział  w zawodach sportowo-pożarniczych, obsłudze Święta Truskawki, organizowała tzw. dyngus i zabawę taneczną. Aktywność finansowa jednostki w postaci dochodów to 16.331.88 zł . W tym 1849.88 zł z budżetu gminy Buczek. W zakresie wydatków dokonano zakupu umundurowania za kwotę 3294.08 zł, koszty administracyjne – 6734.30 zł, a inwestycje  i remonty to kwota 2593.40 zł. Ważnymi  punktami zebrania było udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, co druhowie uczynili jednogłośnie i wybór nowego zarządu stowarzyszenia (wyniki wyborów w tabeli poniżej).  Na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrano prezesa Marcina Badziaka  i naczelnika Roberta Bednarka.
W br. druhowie nowego zarządu z Brodni planują zakup części nowych węży, drabiny i kilku ubrań bojowych. W zakresie prac gospodarczych podjęto decyzje o pomalowaniu sali. Jest to uzasadnione ze względu na wynajmowanie sali na uroczystości rodzinne, zebrania wiejskie, a także planowaną tutaj organizację wigilii dla osób samotnych oraz wigilii strażackiej w grudniu 2016r.
Podczas omawiania spraw organizacyjnych jednostki Walerian Druch zachęcał zarząd do częstszych zbiórek, szkolenia i doskonalenia warsztatu strażackiego, nawet w każdym miesiącu. Druhowie związani z drużyną piłkarską podziękowali wójtowi za możliwość treningu i rozgrywania meczy na boisku gminnym w Buczku.
Radna Bożena Kraska poprosiła wójta Bronisława Węglewskiego o rozważenie możliwości pomocy dla sportowców z Brodni w zakresie budowy boiska sportowego obok budynku OSP.
Wójt Bronisław Węglewski pogratulował nowemu zarządowi wyboru, omówił sprawy dotyczące aktywności jednostki w zakresie udziału w uroczystościach gminnych, kościelnych, zawodach sportowo-pożarniczych. Wójt nie odmówił pomocy przy ewentualnej budowie boiska, choć jak podkreślił obecnie piłkarze mają o wiele lepsze warunki do treningu i rozgrywania meczy na boisku, które ma certyfikat OZPN. Gospodarz gminy przedstawił także najważniejsze inwestycje prowadzone na terenie gminy z uwzględnieniem tych, które dotyczą Brodni tj. zakończenia drogi w Brodni Dolnej, rekultywacji wysypiska śmieci, omówił także sprawy powstania nowych stref ograniczonego użytkowania w pobliżu lotniska 32 BLT i konsekwencji tego projektu dla miejscowości, a także części sołectw gminy. 

 Wola Buczkowska
     
Z wielką nadzieją czekają też druhowie z Woli Buczkowskiej na rozbudowę budynku strażnicy. Wójt Bronisław Węglewski chciałby dotrzymać obietnicy jak najszybciej, lecz sprawa przekwalifikowania własności budynku, pozyskania środków zewnętrznych nieco wydłuża proces oczekiwania. Oprócz budżetu gminy, samorząd spodziewa się też uzyskać na ten cel środki z WFOŚiGW w Łodzi, a także ewentualnie  środki unijne. Druhom opłaca się czekać nieco dłużej, gdyż jak mówił wójt „praktycznie nowy budynek OSP w Woli Buczkowskiej będzie wizytówką sołectwa”. Druhowie z Woli Buczkowskiej dysponują Fordem Transitem z agregatem wysokociśnieniowym, przed 2 laty otrzymali też nową pompę Tohatsu. Jednostka liczy 32 druhów czynnych (łącznie 41 druhów). Dochody jednostki wyniosły w minionym roku 8 557.50 zł , a wydatki 8 378.51 zł.
W minionym roku wyjeżdżali 1 raz do pożaru, 1 raz brali udział w akcji ratowniczej, zabezpieczali też wyścig kolarski i Święto Truskawki. W zakresie prac społecznych dokonali wycinki drzew, wysprzątali teren, poprawili ogrodzenie, dokonali też remontu podłogi w strażnicy. Dokonywali bieżących napraw i konserwacji sprzętu, wzięli też udział w zawodach sportowo-pożarniczych.
     
Grzeszyn
     
Prężnie działa też od wielu lat  pod względem organizacyjnym jednostka w Grzeszynie pod przewodnictwem prezesa druha Zbigniewa Malinowskiego i naczelnika Jana Bordowicza. Jednostka choć liczy tylko 18 druhów organizuje wiele spotkań lokalnych, zabaw, integrując społeczność lokalną w ścisłej współpracy z radną Elżbietą Malinowską, panią sołtys Sylwią Bordowicz i innymi paniami zaangażowanymi w różnych inicjatywach, wespół ze strażakami.
Jednostka wypracowała w minionym roku dochody wysokości 5632 zł., wydatki to kwota 7437.50 zł. Druhowie biorą udział w uroczystościach państwowych, kościelnych, a także zawodach sportowo-pożarniczych (IV miejsce). Z ogromną troską i zaangażowaniem dbają też  o porządek wokół strażnicy, jak i zakup wyposażenia zarówno strażackiego jak i kuchennego.
     
Gucin
     
Jednostką, z nową świetlicę środowiskową jest też jednostka z Gucina. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w tej jednostce skupiło 18 druhów spośród 24 czynnych członków jednostki. Jednostka w minionym roku wspaniale wywiązała się z organizacji wigilii dla osób samotnych, jak i wigilii dla strażaków z całej gminy Buczek. Panie z sołectwa wraz z Panią Sołtys, wsparte pracą nad przygotowaniem posiłków przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna zaserwowały smaczne, estetycznie przygotowane i podane posiłki wigilijne dla prawie 150 osób. Wójt w ciepłych słowach podziękował za wzorowe pod względem organizacyjnym przygotowanie uroczystości wigilijnych.
 Na nowego prezesa powołano ponownie druha Sławomira Latasa. Jednostka ma obecnie na wyposażeniu lekki samochód pożarniczy, ma też zakupioną przed 4 laty motopompę Hondę. Nowy prezes z zarządem podjęli się ambitnego zadania szerszego oraz  bardziej ekonomicznego wykorzystania obiektu do integracji strażaków ochotników, a także organizacji imprez dla społeczności lokalnej. Druhowie chcą w tym roku pozyskać agregat chłodniczy, piłę spalinową, mają też zamiar wykonać lamperię w sali OSP. Ważnym  przedsięwzięciem będzie też zmiana działki nr 15 na 195 z Nadleśnictwem Łask-Kolumna oraz organizacja Festynu Disco-Polo. W zakresie dochodów jednostce udało się w minionym roku wypracować kwotę 8000 zł, taką samą kwotę  pochłonęły też w ubiegłym roku wydatki administracyjne, inwestycje i remonty, a także koszty imprez i uroczystości.

Malenia

Wyróżniającą się jednostką we wszystkich obszarach działania, nie tylko w gminie Buczek, ale powiecie łaskim jest Ochotnicza Straż Pożarna w Maleni. Jednostka działająca w KSRG, której przewodzą jako prezes druh Tomasz Kaczmarek, a jako naczelnik Sławomir  Sowiak może być wzorem do naśladowania. Chlubą jednostki są 2 drużyny pożarnicze męska i żeńska, które zarówno w zawodach gminnych jak i powiatowych uplasowały się na I miejscach, obie drużyny wygrały ćwiczenia bojowe, a dodatkowo mężczyźni ustanowili w ćwiczeniu bojowym nowy rekord powiatu. Wójt nagrodził drużyny finansowo za wyniki zarówno w zawodach gminnych, jak i powiatowych (po 1000 zł dla każdej drużyny na każdym etapie zawodów).W nagrodę druhowie otrzymali dyplomy, puchary, węże prądownice oraz indywidualne nagrody rzeczowe.  Żeńską drużynę w obu zawodach reprezentowały: Paulina Pogocka  , Anna Witusik , Edyta Witusik , Agnieszka Witusik , Martyna Piotrowska, Anita Kotuła , Natalia Sowia , Aleksandra Rudnicka , Karolina Chojnicka ,  Martyna Knapińsk  i Patrycja Karczmarek .
Męską drużynę również w obu zawodach reprezentowali:
 

 
Szymon Karczmarek, Dawid Niewulski, Seweryn Pogocki , Łukasz Witusik, Artur Pawlak, Marcin Sobieraj, Witold Zawisza, Robert Wodniak,Tomasz Drzazga.
Nad przygotowaniem obu dużyn piecze sprawowali druhowie Seweryn Pogocki i Jerzy Pogocki. 
Jednostka wzorowo pracuje nie tylko nad szkoleniem, ale też nad sprawami organizacyjnymi i ekonomicznymi. Prezes T. Kaczmarek stwierdził w sprawozdaniu:
„W ciągu całego roku wypożyczyliśmy salę na różne imprezy rodzinne . Odbyło się 10 wesel  i 1 osiemnastka. Kolejny dopływ gotówki to Gmina Buczek. Na te pieniądze trzeba było zapracować i tak:  za gaszenie dwóch wielkich pożarów -2000 zł, za zabezpieczenie święta truskawki -1,500zł,  za zwycięstwo drużyn w zawodach -4000zł, łącznie otrzymaliśmy 7,500 zł
Za tak zdobyte pieniądze zakupiliśmy:
- nowe firany wraz z ramami na salę, jedną fakturę za energie elektryczna, nową patelnie elektryczną do kuchni, nowy taboret gazowy do kuchni, regał metalowy chromowany do magazynku żywności, 3 mundury wyjściowe, 2 czapki wyjściowe.
Z Gminy Buczek otrzymaliśmy również kolejnych 80 krzeseł . Mamy więc już komplet krzeseł na salę, oraz świetlicę. Znacznie poprawiliśmy stan umundurowania wyjściowego .Z naszych pieniędzy zakupiliśmy jeszcze 5 mundurów wyjściowych, 5 czapek, oraz krawaty, sznury dystynkcje”.
 Ponadto dochody z kalendarzy, ok. 5000 zł z KSRG pozwoliły dodatkowo na  zakup drobnego sprzętu uzupełniającego typu: topór ciężki ,latarki na chełmy, lampy ostrzegawcze, sorbent, neutralizator, kurs medyczny dla dwóch druhów, kominiarki niepalne, zestaw do usuwania sadzy, smok ssawny, rękawice  i pachołki drogowe.
Zainstalowano też monitoring wokół sali, co zwiększy bezpieczeństwo całego obiektu.
OSP z Maleni obsłużyło w 2015r. 33 zdarzenia z tego: 16 pożarów, 3 wypadki drogowe, 7 razy usuwanie połamanych drzew, 1 raz poszukiwania zaginionej osoby, 6 razy inne miejscowe zagrożenia
Wśród projektowanych prac na rok bieżący nowy zarząd wyznaczył sobie: organizację zbiórek szkoleniowych, przeszkolić druhów na kursach PSP, wziąć udział w manewrach pożarniczych, wypożyczać salę na różne imprezy rodzinne dokonać zakupu sprzętu stosownie do otrzymanej dotacji z KSRG, zakupić i zamontować klimatyzację w kuchni, wymienić wentylatory wyciągowe na bardziej sprawne , zorganizować uroczystość z okazji 70-cio lecia OSP, zakupić kosiarki do trawy.
Na koniec 2015 roku  OSP w Maleni liczyła 42 członków czynnych , 19 członkiń żeńskiej drużyny pożarniczej,  4 członków wspierających, oraz 5 członków honorowych.


Czestków
 

 
Również w gruntownie przebudowanej  strażnicy OSP w Czestkowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 23 stycznia 2016r. Przebudowano tu strażnicę poprzez m.in. rozbiórkę ścian działowych, uzyskując w ten sposób zwiększenie wielkości sali, a także przebudowę zaplecza. Druhom udało się w wyniku m.in. dystrybucji kalendarzy, darowizn, organizacji zabaw zebrać środki w wysokości 16.578 zł. Po stronie wydatków w kwocie 8786 zł pojawiły się: zakup sprzętu i umundurowania, koszty administracyjne i inne wydatki. Jednostka stawia sobie na bieżący rok 2 podstawowe, ambitne cele: w wymiarze doposażenia - zakup nowego samochodu gaśniczego, a wymiarze organizacyjnym - przygotowanie obchodów 100-lecia OSP Czestków.
Jednostka liczy 32 druhów czynnych, w minionym roku zanotowała 4 wyjazdy (1 do pożaru, 3 do zdarzeń), brała też udziął w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych (V miejsce).
Z okazji zbliżającego się jubileuszu 100-lecia, który będzie obchodzony już w „nowej” strażnicy życzymy już dziś najstarszej jednostce w gminie wielu sukcesów, realizacji stawianych sobie celów i zapisania następnych 100 lat pięknej historii, wzorem swoich poprzedników, uwieńczonych na stronach kroniki.
     
Buczek
12 lutego 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w  Buczku. Jednostka liczy 51 członków zwyczajnych i należy do KSRG. Zebranie prowadził druh Andrzej Zieliński, w zebraniu uczestniczył z Komendy Powiatowe Straży Pożarnej w Łasku bryg. mgr inż. Piotr Cały oraz Wójt Gminy Buczek druh Bronisław Węglewski. Podczas zebrania został przedstawiony plan finansowy, sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie OSP z działalności za rok 2015. Podczas zebrania wręczono  10 druhom odznaczenia za wysługę lat. Druhowie w podjętych uchwałach przyjęli następujące wnioski:
      -przeprowadzać systematyczne zbiórki szkoleniowe
      -brać udział w szkoleniach prowadzonych przez PSP
      -brać udział w zawodach sportowo-pożarniczych
      -zakupić brakujący sprzęt
      -przygotować się do zawodów powiatowych
Następnie zarząd OSP udzielił jednogłośnie absolutorium. W zebraniu uczestniczyło 37 druhów, podczas zebrania dokonano wyboru zarządu OSP, komisji rewizyjnej oraz wydano delegatów na zjazd oddziału gminnego ZOPS RP. Jednostka miała 60 wyjazdów do pożarów i zdarzeń. W roku sprawozdawczym jednostka zgromadzała 37.000 dochodu, a po stronie wydatków  była to również kwota 37.000. Z pozyskanych środków zakupiono: pompę  Tohatsu, ubrania FX-3, węże tłoczne W-52, W-75, sprężarkę, bosaki, sorbent, neutralizator wraz z opryskiwaczem.
 
Luciejów
 
Ostatnią jednostka, która dokonała podsumowania swojej pracy za rok 2015 była OSP w  Luciejowie. Jednostka skupia 36 członków, a przewodniczy jej od wielu lat Ryszard Rzepa. W roku sprawozdawczymi zgromadziła 26.000 natomiast po stronie wydatków zanotowano 21.000. W zakresie prac  w minionym roku uporządkowano teren wokół strażnicy, zakupiono i zamontowano drzwi garażowe dokonano zakupu umundurowania wyjściowego i ubrań specjalnych, te ostatnie zakupy sfinansowano częściowo ze środków wlanych oraz z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na łączna kwotę 7.5000 drzwi garażowe zakupiono ze środków z budżetu gminy na kwotę 13.000. OSP Luciejów w roku 2015 miała 3 wyjazdy do pożarów i zdarzeń, a druhowie uczestniczyli we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych.
     
     
Zarządy wszystkich jednostek uzyskały jednogłośnie absolutorium swoich druhów, co jest dowodem akceptacji dla przyjętych działań i osiągnięć w roku sprawozdawczo-wyborczym.
     
Warto nadmienić, że staraniem głównie wójta Bronisława Węglewskiego wszystkie jednostki gminne OSP wyposażone zostały w komputery z dostępem do internetu.
Założeniem władz samorządowych gminy jest uzyskanie autonomii nie tylko organizacyjnej, ale i finansowej wszystkich jednostek OSP.  Nie jest to oczekiwanie na wyrost, gdyż w samą infrastrukturę budowlaną rozbudowywanych i remontowanych dotychczas 5 strażnic  zainwestowano ponad 3 mln. zł., uwzględniając w tym oczywiście większość środków zewnętrznych.
Stworzenie lepszych warunków na wsi, choćby poprzez wybudowanie dobrze funkcjonujących świetlic wiejskich, nie tylko podwyższyło standard życia mieszkańców,  ale zdaniem strażaków, integruje miejscowość, pozwala być dumnym ze swojej „małej ojczyzny”.
Wójt, a zarazem Prezes Zarządy Gminnego OSP obecny na wszystkich zebraniach sprawozdawczych dziękował strażakom  za udział w akcjach ratowniczych  i gaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, a także w zabezpieczeniu Krajowe Święta Truskawki oraz udział w świętach państwowych i kościelnych.
Wójt wykorzystał też okazję do spotkania ze strażakami i mieszkańcami poszczególnych wsi przedstawiając  szeroki zakres inwestycji w bieżącym roku nie tylko  w strażach, ale w jednostkach organizacyjnych gminy i innych sołectwach.

Poniżej przedstawiono  składy zarządów i komisji rewizyjnych wybranych podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP w gminie Buczek w 2016r.
 
Zarządy OSP:
 
 
 Komisje rewizyjne OSP:
 

 
 
 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery