Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
sobota, 09 marzec 2013
 W dniu 03 marca 2013 roku odbyło się III Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie.

Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: Poseł na Sejm RP Pan Cezary Olejniczak, przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Pan Andrzej Banaszczyk, przewodniczący Rady Gminy Buczek Pan Andrzej Zieliński, Wójt Gminy Buczek Pan Bronisław Węglewski, Sekretarz Gminy Buczek Pani Zenona Romankiewicz, przedstawicielka WODR w Kościerzynie Rejon Łask Pani Ewa Ruszkowska, sołtys wsi Bachorzyn Pan Mariusz Kowalczyk.

Realizując statutowy obowiązek, Zarząd Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie złożył III Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z działalności za okres 01 stycznia 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku.
III Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło jednogłośnie za 2012 rok uchwały w sprawach :
przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz przyjęcia kierunków działania na 2013r.
Trzeci rok działalności Stowarzyszenia był rokiem pracowitym, a zarazem widocznym. Jest to zasługa wszystkich członkiń Stowarzyszenia, które na wspólny sukces Stowarzyszenia pracowały bardzo aktywnie.
Najważniejszym sukcesem Stowarzyszenia w 2012 roku było:
1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013 dotyczący operacji:  „Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez zakup strojów i laptopa dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie".
2. złożenie wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych „nalewki truskawkowej z Bachorzyna „ jako produktu regionalnego Gminy Buczek.

Słowa podziękowania za bardzo dobrą współpracę oraz uzyskaną pomoc Zarząd Stowarzyszenia skierował do Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi w Łasku, władz Gminy w Buczku, Dyrektor GOK i S w Buczku, Daniela Błońskiego – szefa Firmy Kamieniarskiej w Bachorzynie, Krzysztofa Tomczyka – szefa Marketu TOM-KOR w Buczku, Marleny Jakóbczak i Moniki Krakowskiej – przedstawicielek Firm Wystrojów i Dekoracji Sal, Andrzeja Taborowskiego – szefa Drukarni w Bachorzynie oraz Doroty Krysiak i Grażyny Jędryki – pracownic Urzędu Gminy w Buczku
J.R.

 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery