Budżet Gminy Buczek na rok 2019 PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 08 luty 2019
Budżet Gminy Buczek został przyjęty Uchwałą nr III/27/2019 Rady Gminy Buczek z dnia 16 stycznia 2019 roku. Kształtuje się on następująco: Ogólna kwota dochodów Budżetu Gminy Buczek na rok 2019 to 23.826.662 zł. Z czego kwota 2.329.253 zł, to dochody majątkowe, natomiast kwotę 21.497.409 zł. stanowią dochody bieżące. Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz planowane wzrosty poszczególnych źródeł dochodów podatkowych zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Buczek na rok 2019. Uchwały podatkowe na rok 2019 zostały podjęte na XXXVI Sesji Rady Gminy Buczek, co dało możliwość precyzyjnego określenia dochodów podatkowych na rok 2019.
Do ważniejszych źródeł dochodów, należą:
1. W ramach dochodów bieżących:
2. §0010 – podatek dochodowy od osób Fizycznych (udziały)     4.415.964 zł,
§2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa                    5.144.195 zł,
              W tym oświatowa 4.291.130 zł,
                    wyrównawcza   853.065 zł.
§2010 §2060 – dotacje celowe na zadania zlecone           5.016.152 zł,
§2030 – dotacje celowe na zadania własne                          136.134 zł,
       2. W ramach dochodów majątkowych:
§0770 – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności        976.900 zł,
- Sprzedaż 31 działek po około 40.000 zł - 25.000 zł, zgodnie z przeprowadzonym operatem szacunkowym. Jest to czwarty etap sprzedaży działek na nowym osiedlu mieszkaniowym w Buczku.
§6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego       1.352.353 zł. z tego:
- Środki z budżetu UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przyznana na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa systemu e-usług w Gminie Buczek" - 385.880 zł,
- Środki z budżetu UE w ramach PROW na lata 2014-2020 przyznana na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" z infrastrukturą techniczną w Gminie Buczek" - 672.348 zł.
- Środki z budżetu UE w ramach PROW na lata 2014-2020 przyznana na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej" - 250.587 zł.
- Środki z budżetu UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przyznana na zadanie inwestycyjne pn. " Uczymy się dla życia" – 43.538 zł,
    -środki z Urzędu Wojewódzkiego na infrastrukturę drogową na lata 2016-2019 -758.450,00    (całość zadania 1.514.899,00)
Przy opracowywaniu planu wydatków przyjęto założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa. Na tej podstawie  przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków Budżetu Gminy Buczek na rok 2019:
- wzrost planowanych wydatków bieżących maksymalnie –  wzrost o 2,3 %
- wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne (bez nauczycieli)  – wzrost o 6 %
-wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli – zgodnie z Kartą Nauczyciela .
Ogólna kwota wydatków Budżetu Gminy Buczek na rok 2019 to 25.593.497,60 zł.
Z czego kwota 4.312.989 zł, to wydatki majątkowe (inwestycyjne), natomiast kwotę 21.280.508,60 zł, stanowią wydatki bieżące.
Największymi zadaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi na rok 2019 są:
- Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" z infrastrukturą techniczną w Gminie Buczek -2.010.000 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 103113E Kowalew - 497.000 zł.,
- Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej - 700.000 zł.,
- Budowa prosumenckich instalacji fotowoltaicznych - 174.000 zł.
-Budowa i przebudowa drogi Buczek Osiedle-Józefatów -1.516,899,00

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Na rok 2019 planuje się budżet deficytowy.
Dochody budżetu                              23.826.662,00 zł.
Wydatki budżetu                                25.593.497,60 zł.(zostanie pokrywa z nadwyżki budżetowej rok 2018)
………………………..……………..…………………………….
Deficyt                                            -    1.766.835,60 zł.
Pokrycie deficytu                                 1.766.835,60 zł.
     
Budżet Gminy Buczek na rok 2019 uzyskał pozytywne opinie Komisji Budżetowej Rady Gminy Buczek oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Rok budżetowy 2018 zamknie się nadwyżką w wysokości około 1.900.000 zł., która będzie doskonałym narzędziem służącym zabezpieczeniu planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. W dniu 2 stycznia 2019 otrzymaliśmy informację z WFOŚiGW w Łodzi o umorzeniu kwoty 600.100 zł. O taką kwotę zmniejszone zostaną rozchody budżetu Gminy Buczek na 2019 rok co spowoduje uwolnienie środków, które mogą również zwiększyć poziom nakładów na inwestycje.  Złożony został również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na fotowoltaikę dla  105  gospodarstw   indywidualnych na sumę 3.5000.000,00. Po otrzymaniu dofinansowania z budżetu gminy  będziemy musieli dołożyć 1.200.00,00. Inwestycje wzrosną do ok 8 mln.


 
wstecz   dalej »

Psy do adopcji

 
Małe pieski w ilości 5 szt. poszukują domu. Są samodzielne, matką jest młoda suczka rasy owczarek niemiecki.
Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Buczku  pod nr tel. 436774497


 

 Zbiórkamakulatury

 

 

 I Sesja Rady Gminy Buczek

TVR


 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

SESJA na ŻYWO
 SESJE ARCHIWALNE

 Materiały i relacje TV


Honorowi obywatele

wlodzimierz-wojtaszek.jpg

AKCYZA 2019

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - V 2019
 
 
 
 
 
 

 
 
Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery