Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczek za I półrocze 2018 roku PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
sobota, 25 sierpień 2018
1. Omówienia stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych.
Gospodarka finansowa w I półroczu 2018 roku prowadzona był na podstawie uchwalonego budżetu gminy przyjętego Uchwałą Nr XXX/244/2017  Rady Gminy Buczek z dnia 20 grudnia 2017 Budżet wynosił po stronie:
- dochodów 23.987.673 zł.
- wydatków 25.344.608,60 zł.
 
Po zmianach w okresie sprawozdawczym
  plan dochodów wynosi 24.253.469,28 zł.
  plan wydatków wynosi 25.610.404,88 zł.
  Realizacja budżetu w I półroczu 2018 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z planu rocznego.
  Dochody budżetowe gminy w I półroczu 2018 r. wykonano w kwocie 12.060.151,98 zł co stanowi 49,73 %
  W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco:
- dochody bieżące –Plan 21.522.177,28 zł. wykonanie - 11.882.027,98 zł. co stanowi 55,21 % planu.
- dochody majątkowe – Plan 2.731.292,00 zł. wykonanie - 178.124,00 zł. co stanowi 6,52% planu. 
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 11.812.924,49 zł co stanowi 46,13 % planu.
W podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco:
  - wydatki bieżące - Plan 19.688.404,88 zł. wykonanie - 9.530.631,29 zł. co stanowi 48,41% planu,
  - wydatki majątkowe - Plan 5.922.000,00 zł. wykonanie - 2.282.293,20 zł. co stanowi 38.54% planu.
  W I półroczu 2018 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków z zewnątrz. Są to następujące działania:
   -  Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków w wysokości 135.050,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki zostały przyznane. W chwili obecnej realizowana jest inwestycja na zadaniu które otrzymało to wsparcie to jest: Konserwacja nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Bachorska;
 - złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wsparcie inicjatyw lokalnych w sołectwach Kowalew, Brodnia i Bachorzyn. W chwili obecnej podpisano umowy i wszystkie trzy projekty są już w fazie realizacji - pozyskane środki to kwota 15.000,00 zł.;
 - W roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działanie: VII.1 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne na zdanie pod nazwą "Budowa systemu e-usług w Gminie Buczek". Wniosek został zaakceptowany i w dniu 29 listopada 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 385.880,40 zł. Projekt zakłada wymianę wszystkich wodomierzy na takie, które umożliwiają odczyt radiowy. System będzie dawał możliwość płacenia faktur przez odbiorcę wody w formie elektronicznej. W chwili obecnej projekt jest już w fazie realizacji.
   - W roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą "Przedszkole na medal" w wysokości 725.311,25 zł. W dniu 6.06.2017 r. została podpisana umowa na realizacje zadania. Część środków na realizacje zadania wpłynęła w formie zaliczki już w 2017 roku w wysokości 246.640,00 zł. W roku 2018 wpłynęła już pozostała kwota tj. 478.671,25 zł. Do końca sierpnia 2018 roku zadanie zostanie zakończone i rozliczone.
   - W roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą "Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" z infrastrukturą techniczną w gminie Buczek". W dniu 20 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie pomocy. Dofinansowanie wynosi  672.348,00 zł. W chwili obecnej rozpoczęły się prace inwestycyjne. Zakończenie zadania nastąpił w kwietniu 2019.
   W roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą". W dniu 23 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie pomocy. Dofinansowanie wynosi  250.587,00 zł. W chwili obecnej rozpoczęły się prace inwestycyjne. Zakończenie zadania nastąpiło w kwietniu 2019.
   - W roku 2018 złożono wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości na środki w wysokości 45.540,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Buczek. Dotacja wpłynęła już na rachunek Budżetu Gminy. Zakończenie zadania planowane jest do końca sierpnia 2018 roku.
   - W roku 2018 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Buczek. W czerwcu 2018 roku podpisano umowę dotacji. Wysokość przyznanych środków to 14.000,00 zł.,  po 7 tys. dla OSP w Buczku i Maleni.
   - W czerwcu 2018 roku złożono wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej dla Gminy Buczek na rok 2018 w ramach 0,4% rezerwy. Wniosek na kwotę 51.336,00 zł. zawiera zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Czestkowie dla pracowni geograficznej, biologicznej, fizycznej oraz chemicznej. Zakup pomocy jest niezbędny ze względu na zmianę podstawy programowej dla szkół podstawowych w związku z reformą systemu edukacji.
   - w pierwszym półroczu 2018 roku złożono również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie XI.1.2 na zadanie pod nazwą „Uczmy się dla życia". Wniosek realizowany byłby prze Szkołę Podstawową w Czestkowie. W ramach wniosku odbywałyby się zajęcia biologiczno-fizyczno-matematyczne oraz językowe. Możliwe byłoby przeprowadzenie modernizacji pracowni informatycznej, przeprowadzone byłyby szkolenia dla nauczycieli. Dzieci z dysfunkcjami miałyby możliwość korzystać z zajęć logopedycznych i sensorycznych. Możliwy byłby również zakup pomocy naukowych. W chwili obecnej wniosek przeszedł już ocenę formalną. Wartość projektu to 805.958,75 zł. Wkład własny 56.500,00 zł. Możliwa kwota do pozyskania to 749.458,75 zł.
  Łącznie, w wyniku starań o pozyskanie środków zewnętrznych, Budżet Gminy Buczek może zasilić kwota  3.044.511,40 zł.
   2. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku, po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość przychodów Budżetu Gminy Buczek na rok 2018 przedstawia się następująco:
   - Przychody – Plan - 1.800.000,00 zł., wykonanie - 940.540,46 zł
  w tym:
  - wolne środki z lat ubiegłych – Plan - 940.540,00 zł., wykonanie - 940.540,46 zł.
  - pożyczki - Plan 859.460,00 zł., wykonanie - 0 zł.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku, po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość rozchodów Budżetu Gminy Buczek na rok 2018 przedstawia się następująco:
   - Rozchody – Plan - 443.064,40 zł., wykonanie - 221.532,20 zł
Zaplanowane rozchody stanowią spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w latach 2014-2017, zgodnie z zawartymi umowami. Spłata pożyczek przebiega zgodnie z planem.

       3. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2018 r.

      Gmina Buczek na dzień 30 czerwca 2018 roku nie  kredytów bankowych, zaciągnięta jest pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi,   w wysokości 2.379.549,92 zł, która zostanie umorzona w 50% po spłacie 50% sumy pożyczki około 1.200.000 mln. Na kwotę tą składają się następujące zobowiązania zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w latach 2014-2017 na następujące zadania ekologiczne:
      -Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w gm. Buczek,    
      -Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych w oparciu o zestawy pomp ciepła lub kolektorów słonecznych na terenie Gminy,
      -Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wygwizdów i Główna,     
      -Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, gm. Buczek.
Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski

 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery