Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 26 czerwiec 2018


Urząd Gminy w Buczku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i architektury
      w pełnym wymiarze czasu pracy

1.Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
  publicznych,
- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
2. Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie minimum średnie,
- znajomość ustawy: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość obsługi komputera oraz programów: EWMAPA i EWOPIS oraz urządzeń biurowych,
- minimum dwuletni staż pracy w administracji,
- umiejętność organizowania pracy,
- kreatywność, komunikatywność, dokładność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
2) wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i studium;
3) prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie;
4) wydawanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu;
5) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz stwierdzanie ich wygaśnięcia;
6) gromadzenie odpisów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczących zagospodarowania terenu oraz badanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
7) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach decyzji określonych przepisami o ochronie środowiska;
8) prowadzenie negocjacji warunków wprowadzenia zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
9) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi;
10) opiniowanie zmiany charakteru użytkowania gruntu, z rolnego na leśny;
11) wydawanie decyzji środowiskowych;
12) prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

4. Warunki pracy:
1) umowa o pracę,
2) pełny wymiar czasu pracy;
3) wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936) oraz obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Buczku;
4) praca wykonywana będzie: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek-piątek od 7.30 do 15.30, przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetleniu naturalnym
i jarzeniowym, w siedzibie Urzędu Gminy, na parterze, budynek piętrowy bez windy.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Urząd Gminy w Buczku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2018 r. nie osiągnął 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (wzór dostępny na stronie http://www.e-bip.pl/Start/23317) – Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie,
2) list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oświadczenie o:
- posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- niekaralności za przestępstwa umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw      publicznych,
- braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym
w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy),
- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.
Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.e-bip.pl/Start/23317 - Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie.

7. Pozostałe postanowienia:
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Buczku ul. Główna 20, pokój nr 17 lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie do dnia 10 lipca 2018 r. do godz. 14.00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i architektury w Urzędzie Gminy w Buczku”.
Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu
o naborze dokumentów, oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do etapu rozmowy kwalifikacyjnej jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowania za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie.
Kandydat wybrany w drodze naboru do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na swój koszt z Krajowego Rejestru Karnego.
Wszystkie informacje o konkursie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  www.e-bip.pl/Start/23317 oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Buczku przez okres 3 miesięcy. Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do akt osobowych.  Pozostałych kandydatów odesłane pocztą.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 043 6774491.

Buczek, dnia 26 czerwca 2018 r.                
                                  Zastępca Wójta

                                Andrzej Szymczak

 
wstecz   dalej »

 Kwartalnik 8TVR IV - VI

 


 

 ZBIÓRKA ODPADÓW

WIELKOGABARYTOWYCH

 

 

 

 Światłowód w Gminie Buczek

 

 RELACJA 8TVR

ze Święta Truskawki 2018

 


 

AGROEXPRESS z do z 10 VI 2018

 

 

 

 

GAZYFIKACJA

ANKIETY

 

ZAWIADOMIENIE STAROSTY

 

 


 

Zapraszamy na „Wieści Regionalne”, w których rozmowa z Wójtem Gminy Buczek Bronisławem Węglewskim m.in. o rozstrzygniętych przetargach i planowanych inwestycjach.

Otwarcie hali sportowej

Otwarcie hali sportowej

 

Relacja TVR8 z Gali Bokserskiej

 

 Materiały i relacje TV


WYBORY

Wybory - 2018

Honorowi obywatele

andrzej-biernat.jpg

AKCYZA 2018

 

 .

Panorama

   
 
Panorama Łaska - VIII 2018
 
 
 
 
 
 

 
 

Wywóz śmieci - 2018


 

REGION 1

Buczek, Wola Buczkowska, Czestków A, Czestków F. 

 
 Harmonogram dla Regionu 1
REGION 2
Wilkowyja, Brodnia Dolna i Górna, Czestków B, Czestków – Osiedle, Bachorzyn,
Józefatów, Wola Bachorska, Petronelów, Kowalew, Gucin, Grzeszyn, Sowińce,
Strupiny, Malenia, Czarny Las, Sycanów, Luciejów, Dąbrowa, Dąbrówka.
  Harmonoogram dla Regionu 2

 

Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży
 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery