Sołectwo Kowalew PDF Drukuj
Napisał: Andrzej Zieliński   
piątek, 04 sierpień 2017

 
Wsie należące do sołectwa to: Kowalew - 113 mieszkańców i Petronelów -  142 mieszkańców.
Wg stanu na dzień 12.06.2017 r. sołectwo liczy więc 255 mieszkańców.

Sołtysem Kowalewa i Petronelowa jest Wioletta Pisarska  mieszka w Petronelowie, z którym związana jest od urodzenia, ma dwóch synów. Cechuje ją zamiłowanie do pracy społecznej, współpracę z samorządem gminnym w roli gospodarza sołectwa rozpoczęła przed rokiem. Pani Sołtys interesuje się  etnografią – dawnymi rzemiosłami, kulturą i życiem na polskiej wsi – w 2014 roku, dzięki dofinansowaniu w ramach PROW na lata 2007-2013, zrealizowała projekt pn. „Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła – warsztat tkacki”.
Obecnie prowadzi warsztat tkacki we wsi Petronelów, w którym każdy zainteresowany po wcześniejszym umówieniu się, może zapoznać się z techniką tkania na ludowych krosnach.
 

 
Tkactwo propaguje również podczas warsztatów z dziećmi i dorosłymi w domach kultury, bibliotekach i szkołach oraz biorąc udział w imprezach plenerowych, takich jak  Mixer Regionalny w Łodzi, Targi w Bratoszewicach czy dożynki oraz jarmarki.
W związku z krótkim stażem jako sołtys - niespełna rok – mówi, że ciągle się uczy i zgłębia tajniki sołtysowania.
„Napisałam projekt na grant sołecki dla naszych dwóch wsi. Dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wsparciu z Urzędu Gminy Buczek – w ramach projektu, w nadchodzących miesiącach będą miały miejsce: wyjazd integracyjno – studyjny na Jarmark Jagielloński do Sandomierza, impreza integracyjna przy ognisku oraz warsztaty filcowania dla mieszkańców sołectwa” stwierdza z radością Pani Sołtys.
„Oprócz realizowanego projektu, planuję wycieczkę rowerową do Kapliczkowa w gminie Szczerców.
Moim marzeniem na przyszłość jest wygospodarowanie w naszym sołectwie terenu, na którym mogłaby powstać siłownia oraz miejsce na ognisko, co służyłoby spotkaniom mieszkańców. Bardzo sobie cenię współpracę z Wójtem Gminy Buczek, Panem Bronisławem Węglewskim, który jest otwarty na przedstawiane propozycje oraz problemy sołectwa”.
Do wyborów na sołtysa zachęcili ją sąsiedzi i znajomi. Cieszy się z powierzenia jej tej funkcji, bo  lubi działać na rzecz swojego  środowiska, a potrzeb jest tu wiele. Sołectwo leży w południowej części gminy otoczone od południa i zachodu lasami, przebiega przez nie droga wojewódzka 483  Łask – Częstochowa. Lasy sołectwa w okresie letnim odwiedzają liczni grzybiarze i smakosze jagód. W Petronelowie dominują ziemie klasy V i VI klas, w obrębie Kowalewa ziemia jest nieco lepsza.
Radnym wybieranym w okręgu Kowalew i Petronelów jest Pan Wiesław Badowski. Radny również zabiega o środki na rozwój infrastruktury w obydwóch miejscowościach, przedstawiając najpilniejsze sprawy mieszkańców na sesjach Rady Gminy.
W każdym sołectwie najważniejsze oczywiście są wodociągowanie, drogi i kanalizacja. Wodociąg w Kowalewie i Petronelowie wybudowano staraniem władz samorządowych za kwotę 238.520 zł w latach 2003-2004.
Już w roku 2006r. ówczesna sołtys Jadwiga Grabarczyk i radny Piotr Sobala postulowali na sesjach rady gminy konieczność budowy drogi. Wójt na wniosek samorządowców wpisał obie drogi do planów inwestycyjnych i za 163.000 zł dokonano modernizacji dróg w Kowalewie i Petronelowie, dając dobrą podbudowę, kruszywo, a następnie natrysk.
Wskutek tego, że od strony południowo-zachodniej sołectwo Kowalew łączy się  z Luciejowem Grabowiec, a była tam zwykła słabo utwardzona „polna” droga,  w 2008r. w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 108.019,30 zł. na budowę odcinka 890 m., łącząc w ten sposób oba sołectwa drogą bitumiczną.
Dla mieszkańców Petronelowa ważny był też stan drogi do pobliskiego Zelowa przez Józefatów. Droga ta na całej długości od Petronelowa przez Józefatów, aż do Herbertowa uzyska już nową nawierzchnię. Przed 3 laty wg nowoczesnych standardów wybudowano nową szerszą drogę, z progami zwalniającymi dla poprawy bezpieczeństwa, przystankami dla autobusów szkolnych, zatoczkami, ciągiem pieszo jezdnym we wsiach Petronelów-Józefatów za sumę 1.308.065,45 zł.
Przebudowana też będzie droga wojewódzka od Buczku do Łasku.
Poprawy infrastruktury drogowej wymagają też nieliczne krótkie odcinki dojazdów do posesji w pobliżu głównej drogi gminnej, lecz najczęściej są to tereny prywatne.
Niektóre wsie ze względu na ich rozległe położenie i luźną zabudowę trudno będzie  objąć kanalizacją sieciową.  Władze samorządowe proponują tam pomoc, również finansową w założeniu kanalizacji przydomowej.
W sołectwie Kowalew 19 gospodarstw uzyskało w  latach 2009-2011 dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków  (18 szt. -2009, 1 szt. 2011) łączna kwota dofinansowania to 92.311,13 zł.
W całej gminie Buczek staraniem przede wszystkim wójta Bronisława Węglewskiego w latach 2014-15 realizowany był program budowy kilkudziesięciu zestawów solarnych, bądź pomp ciepła, a także montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program ten realizowany był dotychczas przez właścicieli domów indywidualnie, a w tym czasie jako jeden z niewielu realizowanych w kraju przez gminę, uzyskał akceptację i wsparcie finansowe WFOŚiGW w Łodzi.
W sołectwie Kowalew w ramach programu zakupiono dla osób chętnych za sumę 31.039,22 zł. 1 zestaw solarny i 7 pomp ciepła, a w 2015r. założono 2 mikroinstalacje fotowoltaiczne  za 31.504,10 zł.
W 2013r. w ramach programu o charakterze socjalnym zapobiegającym cyfrowemu wykluczeniu samorząd poprzez GOPS sfinansował zakup 5 sztuk zestawów komputerów w ramach projektu „Internet w Gminie Buczek – Oknem na świat” .  Wydatkowano na ten cel kwotę   18.477,38 zł.

Skład Rady Sołeckiej Kowalewa: Elżbieta Klatkowska, Marek Pogocki i Zbigniew Kluczkowski.
Powojenni sołtysi  Kowalewa: Józef Biegański, Kazimierz Boniecki, Franciszek Kosmala,  Jadwiga Grabarczyk, Wioletta Pisarska


                                                A.Z.   
 
 
 
wstecz   dalej »
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery