Ogłoszenie o naborze PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 07 lipiec 2017

 
Wójt Gminy Buczek ogłasza nabór na stanowisko "pomoc techniczna"
Liczba miejsc: 1
W związku z realizacją projektu "Przedszkole na medal" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”
Działanie XI.1 "Wysoka jakość edukacji„ Poddziałanie XI.1.1 "Edukacja Przedszkolna"
1) Przedmiot naboru:
a) Stanowisko: pomoc techniczna.
b) Miejsce wykonywania pracy: Gminne Przedszkole w Buczku, oddziały zlokalizowane przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku, ul. Szkolna 3.
c) Wynagrodzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 d) Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
e) Wymiar etatu: pełny etat.
2) Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie minimum zawodowe.
b) Znajomość systemu HACCP.
c) Umiejętność prowadzenia dokumentacji związanej z wyżywieniem dzieci.
d) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
e) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomoc techniczna.
3) Wymagania dodatkowe:
a) Umiejętność pracy w zespole.
b) Kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
c) Duża odporność na stres.
d) Obowiązkowość, sumienność, rzetelność, systematyczność.
e) Umiejętność dobrej organizacji pracy.
f) Życzliwość i miłe usposobienie.
g) Wysoka kultura osobista.
4) Zakres zadań i obowiązków wykonywanych w projekcie:
a) Przygotowywanie jadłospisów zgodnie z wytycznymi.
b) Przygotowywanie i wydawanie posiłków zgodnie z jadłospisem.
c) Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych.
d) Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz wydawanie ich
o wyznaczonych godzinach.
e) Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem.
f) Utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy.
g) Mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego.
h) Prowadzenie dokumentacji związanej z wyżywieniem dzieci.
i) Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora lub koordynatora projektu wynikających z bieżącej działalności placówki.
5) Wymagane dokumenty:
a) CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
b) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
c) Kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanych umiejętnościach i kwalifikacjach.
d) Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego.
e) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
f) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
g) Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pomoc techniczna.
Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego  własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „stwierdzam zgodność z oryginałem", wraz z datą składania oświadczenia.
6) Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a) Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych upływa z dniem  24 lipca 2017 r. o godz. 12,00
b) Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko "pomoc techniczna"  - w ramach projektu POKL "Przedszkole na medal".
c) Oferty można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Buczku lub przesłać na adres: Sekretariat Urzędu Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
7) Opis i tryb procesu rekrutacji:
a) Pierwszy etap naboru obejmuje złożenie dokumentów przez kandydatów zgodnie z ogłoszeniem o naborze oraz ich analizę formalną. Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Wójta Gminy Buczek wyłoni kandydatów spełniających wymogi formalne. W terminie 7 dni od dnia zakończenia składania ofert kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (wymogiem koniecznym jest podanie numeru telefonu w CV kandydata). Kandydaci niespełniający wymogów formalnych nie zostaną dopuszczeni do drugiego etapu.
b) W drugim etapie z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie: www.buczek.org.pl .
 
 
dalej »

Panorama

  
 
Panorama Łaska - czerwiec 2017
 
 
 
 
 
 

 
 
© 2017 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery