Ogłoszenie o naborze PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 07 lipiec 2017

 
Wójt Gminy Buczek ogłasza nabór na stanowisko „pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego".
Liczba miejsc: 2

W związku z realizacją projektu "Przedszkole na medal" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”
Działanie XI.1 "Wysoka jakość edukacji„ Poddziałanie XI.1.1 "Edukacja Przedszkolna"
1) Przedmiot naboru:
a) Stanowisko: pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego.
b) Miejsce wykonywania pracy: Gminne Przedszkole w Buczku, oddziały zlokalizowane w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku, ul. Szkolna 3.

c) Wynagrodzenie: współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
d) Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
e) Wymiar etatu: pełny etat (40 godzin).
2) Wymagania niezbędne:
a) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
b) Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
c) Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
d) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego.
3) Wymagania dodatkowe:
a) Umiejętność pracy w zespole.
b) Wysokie umiejętności komunikacyjne.
c) Dobry kontakt z dziećmi.
d) Odporność na stres.
e) Obowiązkowość, sumienność, rzetelność, systematyczność.
f) Wysoka kultura osobista.
4) Zakres zadań i obowiązków:
a) Współpraca z nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz personelem.
b) Pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych (ubieranie, sprzątanie, toaleta posiłki itp.).
c) Pomoc w zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie wycieczek i spacerów.
d) Pomoc w pilnowaniu dzieci w trakcie zabaw w pomieszczeniach i na placu zabaw.
e) Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora lub koordynatora projektu wynikających z bieżącej działalności placówki.
f) Przygotowywanie pomocy dydaktycznych i materiałów potrzebnych do pracy.
g) Dbanie o warsztat pracy i estetykę pomieszczeń.
5) Wymagane dokumenty:
a) CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
b) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
c) Kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanych umiejętnościach i kwalifikacjach.
d) Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego.
e) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
f) Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub
postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
g) Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pomoc nauczyciela  wychowania przedszkolnego.
Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „stwierdzam zgodność z oryginałem", wraz z datą składania oświadczenia.
6) Termin i miejsce składania dokumentów:
a) Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 24 lipca 2017 r. o godz. 12,00
b) Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko "pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego" - w ramach projektu  POKL "Przedszkole na medal"
c) Dokumenty można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Buczku lub przesłać na adres: Sekretariat Urzędu Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
7) Opis i tryb naboru:
a) Pierwszy etap naboru obejmuje złożenie dokumentów przez kandydatów zgodnie z ogłoszeniem o naborze oraz ich analizę formalną. Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Wójta Gminy Buczek wyłoni kandydatów spełniających wymogi formalne.  W terminie 7 dni od dnia zakończenia składania ofert kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (wymogiem koniecznym jest podanie numeru telefonu w CV kandydata). Kandydaci niespełniający wymogów formalnych nie zostaną dopuszczeni do drugiego etapu.
b) W drugim etapie z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie: www.buczek.org.pl
 
 
wstecz   dalej »

"Wieści Regionalne"

III Krajowe Święto Truskawki

Buczek 2017

 Materiały i relacje TV


Honorowi obywatele

wieslaw-golanski.jpg

Panorama

  
 
Panorama Łaska - czerwiec 2017
 
 
 
 
 
 

 
 

Psy do adopcji

Mapy działek 542 przeznaczonych do sprzedaży

Wywóz śmieci - 2017

 

REGION 1

Buczek, Wola Buczkowska, Czestków A, Czestków F. 

 
 Harmonogram dla Regionu 1
REGION 2
Wilkowyja, Brodnia Dolna i Górna, Czestków B, Czestków – Osiedle, Bachorzyn,
Józefatów, Wola Bachorska, Petronelów, Kowalew, Gucin, Grzeszyn, Sowińce,
Strupiny, Malenia, Czarny Las, Sycanów, Luciejów, Dąbrowa, Dąbrówka.
  Harmonoogram dla Regionu 2

 

 
 

_______________________________

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi:

Piotr Ludwisiak -

tel 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci:

Marek Ratajczyk -

tel 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja - awarie w

soboty i niedziele

 Ratajczyk Daniel

tel 660 820 950

43 677 42 98

 Inwestycje w gminie:

Wiesław Szczepaniak  -

tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak

43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem

oświetlenia fotowoltaicznego:

Kamil Woźniak

tel. 600808193

 _______________________________

INFORMACJE

 Świadczenia rodzinne 

Fundusz alimentacyjny

 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe samochody

Straż ma nowe samochody

 

 

 
© 2017 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery