Komunikacja i struktura gminy PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 25 lipiec 2008
 W układzie sieci powiązań drogowych gmina Buczek nie zajmuje szczególnej pozycji. Przez północno wschodnią cześć gminy (sołectwo Gucin) przebiega odcinek krajowej drogi Nr 12 relacji Łask – Piotrków Trybunalski. Osią komunikacyjną i transportową jest droga wojewódzka Łask – Częstochowa i droga wojewódzka z Buczku w kierunku Bełchatowa.
W gminie nie ma linii kolejowych. Wybudowana na przełomie lat 50/60-tych bocznica kolejowa z Łasku do Zelowa praktycznie nigdy nie funkcjonowała i w ostatnich latach została zlikwidowana.
W województwie łódzkim i makroregionie środkowym gmina Buczek wyróżnia się istnieniem na swoim obszarze wojskowego lotniska, z którego przekształceniem funkcji na cywilno - towarowe władze administracji rządowej i samorządowej wiążą nadzieje na zaistnienie istotnego impulsu rozwoju gospodarczego obszaru.
Najbliżej położonym miastem - węzłem drogowym wraz z dworcem kolejowym na linii Łódź – Ostrów Wielkopolski jest Łask. Zarówno obecnie jak i w przeszłości właśnie do Łasku jako ośrodka ponadlokalnego (przed 1975 rokiem - miasta powiatowego) ciąży cała gmina, gdyż tu jest siedziba:
-    Starostwa Powiatowego zapewniającego obsługę geodezyjną, nadzór budowlany oraz rejestracje i ewidencje pojazdów,
-    Urzędu Skarbowego,
-    Powiatowego Urzędu Pracy,
-    Powiatowej Komendy Policji,
-    Szpitala Powiatowego oraz specjalistycznych poradni,
-    Sądu Rejonowego oraz Prokuratury,
-    banków i firm ubezpieczeniowych,
-    palcówek szkolnictwa ponadpodstawowego,
-    hurtowni i sklepów z bogata ofertą towarów.
 
Z racji bezpośredniego sąsiedztwa z miastem Zelów, mieszkańcy gminy Buczek również i tam dojeżdżają na targi, do placówek handlowo – usługowych, szkół ponadpodstawowych i do pracy. Obecnie kontakty te są mniejsze niż np. przed 10 czy 15 lat, gdzie w byłych Zelowkich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fanar” w Zelowie pracowało kilkaset mieszkańców gminy Buczek. Handlowe kontakty w odniesieniu do targów ma Buczek jeszcze z Widawą, zaś w zakresie ponadpodstawowego szkolnictwa o kierunkach rolniczych – z Sędziejowicami.
 
Szlakami autobusowej komunikacji pasażerskiej są drogi krajowe i wojewódzka droga Sędziejowice – Buczek (łącznie 21,8 km). Komunikacja na tych trasach obsługuje dwóch przewoźników: Państwowa Komunikacja Samochodowa i Miejski Zakład Komunikacji w Łasku (linia C).
Dobre są połączenia z Łodzią przez Łask i Pabianice. Gmina nie ma większych możliwości wpływu na przewoźników publicznych środków lokomocji o uruchomienie jakiejkolwiek linii o ile jej obsługa nie jest ekonomicznie uzasadniona. Wnioski mieszkańców w tym zakresie obejmują propozycję nowej linii na trasie Łask – Gucin – Grzeszyn – Sowińce – Malenia – Wola Bachorska – Zelów. Starania i pomoc gminy w tym względzie ogranicza się do wpływu na zapewnienie odpowiednich parametrów i nawierzchni dróg na tej trasie.
Gmina Buczek podzielona jest na 16 sołectw i obejmuje 27 miejscowości.

Charakter osadnictwa gminy nie odbiega od ogólnego obrazu w województwie i w Polsce Środkowej. Podstawowe ogniwo stanowi wieś gminna Buczek skupiająca ponad 20 ogółu mieszkańców gminy. Mieszczą się tu wszystkie podstawowe w gminie placówki usług publicznych:
-    Urząd Gminy,
-    Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
-    Biblioteka Gminna,
-    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
-    Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
-    apteka,
-    Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
-    poczta,
-    Bank Spółdzielczy,
-    Kościół Parafialny,
-    cmentarz,
-    placówki handlowe i usługowe.
 
Spośród pozostałych miejscowości stanowiących 15 sołectw (z Buczkiem 16 sołectw) żadna nie przekracza 500 mieszkańców. Wsie są na ogół małe o rozproszonej zabudowie. Fakt ten nie ułatwia wyposażenia wsi w sieciowe urządzania infrastruktury komunalne, zwłaszcza wodociągowo – kanalizacyjnej, których koszty budowy i funkcjonowania zależna są od liczby odbiorców.
 
Większość wsi pełni wyłącznie funkcję rolniczą. Obiekty przetwórstwa rolno - spożywczego i pozarolnicze występują w Buczku, Gucinie, Brodni Dolnej, Czestkowie B i Woli Bachorskiej.
Jakkolwiek w nowych warunkach prawno – ustrojowych i w sytuacji wdrażania zasad gospodarki rynkowej ustalenia obowiązującego planu miejscowego nie stanowią jeszcze wyraźnej bariery rozwoju gospodarczego, to jednak potrzebna jest weryfikacja zasad polityki przestrzennej. Winna ona uwzględnić nowe możliwości rozwojowe na rzecz aktywizacji gospodarczej terenów, zwłaszcza wokół lotniska, przy jednoczesnej wyraźnej ochronie najlepszych gleb dla rolnictwa. Coraz pilniejsza jest potrzeba wyznaczenia nowych terenów pod nierolnicze budownictwo mieszkalne.

System drogowy i komunikacyjny
 
 Przez gminę Buczek przebiegają drogi krajowe:
- Nr 12 Łask – Wadlew

Drogi wojewódzkie to:
- Nr 483 Łask – Częstochowa
- Nr 484 Łask – Buczek

Drogi powiatowe to:
- Nr 37301 Buczek – Sędziejowice
- Nr 37298 Czestków – Pruszków
- Nr 37303 Buczek – Malenia
- Nr 37303 Wola Buczkowska – Brodnia – Gucin

Drogi gminne to:
-    Nr 103101E Czestków A – Dąbrówka
-    Nr 103102E Brodnia Dolna – Czestków F
-    Nr 103103E Wymysłów – Piaskowice
-    Nr 103104E Gucin – gr. gm. Łask – Rokitnica
-    Nr 103105E Leśniczówka – Dąbrowa – Sycanów
-    Nr 103106E Dobra gr. gm. Sędziejowice – Sycanów – Luciejów Zag.
-    Nr 103107E Wola Buczkowska – Bugaj – Dąbrowa
-    Nr 103108E Wygwizdów – Szadek
-    Nr 103109E Brodnia Górna – Cholerna Górka – Buczek
-    Nr 103110E Malenia – Sowińce – Grzeszyn
-    Nr 103111E Malenia – Strupiny – Sowińce
-    Nr 103112E Luciejów Środkowy – Chajczyny
-    Nr 103113E Kowalew – Luciejów – Grabowiec – Sycanów
-    Nr 103114E Petronelów – Józefatów - Herbertów
-    Nr 103115E Buczek – Józefatów
-    Nr 103116E Bachorzyn – Wola Bachorska

Drogi rolnicze:
-    o nawierzchni tłuczniowej - 2,4 km
-    o nawierzchni wzmocnionej żwirem - 24,1 km
-    o nawierzchni gruntowej - 24,5 km
 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery