Geografia gminy PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 25 lipiec 2008
1. Położenie geograficzne

 Gmina Buczek położona jest w południowo - zachodniej części województwa łódzkiego. Należy do powiatu łaskiego. Obejmuje powierzchnię 91 km2. Rozciągłość południkowa gminy wynosi około 10,1 km, równoleżnikowa ok. 13,0 km. Gmina graniczy: od północy z gminą Łask, od zachodu z gminą Sędziejowice, a od południa i wschodu z miastem i gminą Zelów.
 Gmina zlokalizowana jest w bliskiej odległości od wielkomiejskich ośrodków przemysłowych i regionalnych: Wielunia (65 km), Sieradza (40 km), Łodzi (45 km), Częstochowy (95 km), Bełchatowa (25 km), Wrocławia (190 km).
Powierzchnia gminy wynosi 9.084 ha w tym:
-    użytki rolne stanowią     - 6.065 ha
-    lasy                                - 2.060 ha
-    pozostałe grunty            -    959 ha.


2. Fizjografia, zasoby, walory krajobrazowo-przyrodnicze

Według fizyczno - geograficznego podziału Polski, ta część województwa wraz z gminą Buczek leży na Nizinie Południowowielkopolskiej, w obrębie jej mezoregionu zwanego Wysoczyzna Łaska. Jest to wysoczyzna polodowcowa płaska i falista, o wysokościach względnych do 10 m i spadkach 0-5%. Najwyżej położone partie terenu położone na wysokości ponad 190 m n.p.m. i są to rejony wsi Petronelów, Józefatów, część Bachorzyna, Wola Bachorska, Buczek ul. Pieńki i Czarny Las, a więc południowa część obszaru gminy. Pozostała wysoczyznowa część obszaru leży na wysokości 180-190 m n.p.m. Obszar odwadniany jest przez dopływ Grabi – rzekę Końską i jej prawy dopływ Czajkę, których dna dolin leżą na wysokości ok. 170-180 m n.p.m. Obszary wydmowe utrwalone są lasami; występują w okolicach wsi Sycanów, Cholerna Górka, pomiędzy Buczkiem ul. Pieńki a Grzeszynem oraz koło Gucina i Czestkowa F.

3. Warunki klimatyczne
 
Nie odbiegają one od średnich dla województwa tj.:
- średnia temperatura roku             +8°C
- okres wegetacji                 214 dni
- okres bez przymrozków             160 dni
- długość zalegania okrywy śnieżnej     60-70 dni
- średnia suma opadów             575 mm
Warunki te określają się jako średniokorzystne dla rolnictwa i bytowania ludzi.

4. Zasoby krajobrazowe gminy

W skali województwa łódzkiego gmina Buczek nie odznacza się znaczącymi walorami przyrodniczymi. Największym bogactwem krajobrazu są kompleksy leśne, których koncentracja w północno - wschodniej części gminy i ich dalsze przedłożenie w gminie Łask, pozwoliła na objęcie w 1989 roku tego rejonu ochroną prawną o randze obszaru chronionego krajobrazu środkowej Grabi (Uchwała Nr IX/52/89 b.WRN w Sieradzu z dnia 20 listopada 1989 roku). Łącznie ochrona krajobrazowa objętych jest 25,3% powierzchni gminy. Obejmuje ona sołectwa Gucin, Grzeszyn i część Brodni.
Ochroną o randze pomników przyrody objętych jest 10 drzew, z których 5 istnieje w parku w Buczku (są to robinia akacjowa, 2 wiązy szypułkowe, jesion wyniosły, lipa drobnolistna) i 5 drzew w Grzeszynie (wszystkie są tu dębami szypułkowymi). Istnieje również zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Zabytkowy Park w Buczku” uznany uchwałą Rady Gminy Buczek Nr XXI/103/04 z dnia 18 października 2004 roku (Dz. Urzędowy województwa łódzkiego Nr 311 poz. 2561 z 2004 roku) o powierzchni 1,60 ha, na terenie którego znajdują się aleje lipowe (ogółem 53 drzewa, w tym 44 lipy).
Tuż za granicą administracyjną gminy, już w gminie Sędziejowice w uroczysku leśnym „Pruszków” położony jest leśny rezerwat przyrody „Jodły Łaskie” o powierzchni 59,19 ha chroniący najlepiej zachowany w Polsce środkowej fragment grądu jodłowego w wieku 80-121 lat i piekne 200 letnie dęby oraz sędziwe sosny. Również w gminie Sędziejowice, w leśnictwie Luciejów w oddziale 103 chronione prawnie o randze użytku ekologicznego są źródła wysiękowe.

5. Wody powierzchniowe

Wody podziemne związane są z dwoma horyzontami wodonośnymi: czwartorzędowym i kredowym. Nie stwierdza się tu deficytu wód podziemnych tzn., że zasoby wystarczają na pokrycie zapotrzebowania wody w wielkości wynikającej z obliczonego bilansu.
Jak wynika z opracowań regionalnych obszar zlewni Grabi, do której należy również Gmina Buczek, objęty jest stosunkowo niewielkim deficytem wody dla rolnictwa (gwarancja zaspokojenia potrzeb w około 97%). Obliczono, że w 2030 roku przy założeniu wariantu ograniczonego rozwoju gospodarczego gminy, deficyt ten wzrośnie do około 70%, a przy wariancie intensywnego tempa rozwoju – 25%.
Pomimo wielu różnych w czasie koncepcji poprawy retencji wód powierzchniowych w przyjętym do realizacji „Programie małej retencji dla województwa sieradzkiego” do 2015 roku nie zakłada się na terenie gminy budowy zbiorników wodnych. Jest to równoznaczne z koniecznością dbałości, odbudowy, rozbudowy i konserwacji wszystkich istniejących stawów, oczek wodnych i urządzeń mających wpływ na retencje wody w obszarze gminy. Według danych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w gminie Buczek stawy i zbiorniki zajmują powierzchnię 11,99 ha.
 
 
 
wstecz   dalej »

HARMONOGRAMY WYWOZU

Harmonogramy na 2019
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery