Artykuły wszystkch działów bez obrazków
Fundusz alimentacyjny PDF Drukuj
wtorek, 12 sierpień 2008
Informacja o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego
w okresie świadczeniowym 01.10.2008 r. – 30.09.2009 r.
UWAGA !
Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2008/2009 należy składać od dnia 1 sierpnia 2008 r. w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUCZKU, UL. SZKOLNA 1
Czytaj całość...
 
Wspomnienia z wakacji - lipiec 2008 PDF Drukuj
wtorek, 05 sierpień 2008
 
Wspomnienia z wakacji          LINK DO GALERII
 
Grupa dzieci i młodzieży z Gminy Buczek wróciła po 2 – tygoniowym wypoczynku z kolonii w Dusznikach Zdroju. Czas upłynął im niezwykle szybko, ponieważ organizatorzy zapewnili wiele atrakcji i ciekawe szlaki do pokonania.
W trakcie turnusu zwiedzano między innymi okolice uzdrowiska Duszniki Zdrój, Park Zdrojowy w Polanicy Zdrój i Wambierzyce. Odbyła się również piesza wycieczka po Torfowiskach Zielenieckich i lekcja historii pełna tajemnic i ciekawostek historycznych na świeżym powietrzu.
Czytaj całość...
 
Kolarstwo w Buczku - VII 2008 PDF Drukuj
sobota, 02 sierpień 2008
III etap XVII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego w Buczku

Od kilku lat nasza gmina jest gospodarzem jednego z etapów Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów „ Po Ziemi Łódzkiej-szlakiem powiatów”
Zawody rozegrane są pod patronem TV „POLSAT” i „Przegląd Sportowy” W bieżącym roku w dniu 27 lipca 2008 roku w niedziele gościliśmy kolarzy z 18 ekip w tym 6 ekip zagranicznych ( Luksemburg, Belgia, Niemcy, Holandia, Rosja, Białoruś).
Razem wystartowało 96 kolarzy. Dyrektorem wyścigu był jak co roku Andrzej Syska, a organizacją wyścigu zajmowało się Stowarzyszenie Akcja dla Kolarstwa - APC. Etap po gminie Buczek liczył 107, 1 km ( 9 okrążeń po 11, 9 km). Wyścig trwał od godziny 11.00 do 14.30, kiedy nastąpiło wręczenie nagród.
Czytaj całość...
 
Komunikacja i struktura gminy PDF Drukuj
piątek, 25 lipiec 2008
 W układzie sieci powiązań drogowych gmina Buczek nie zajmuje szczególnej pozycji. Przez północno wschodnią cześć gminy (sołectwo Gucin) przebiega odcinek krajowej drogi Nr 12 relacji Łask – Piotrków Trybunalski. Osią komunikacyjną i transportową jest droga wojewódzka Łask – Częstochowa i droga wojewódzka z Buczku w kierunku Bełchatowa.
W gminie nie ma linii kolejowych. Wybudowana na przełomie lat 50/60-tych bocznica kolejowa z Łasku do Zelowa praktycznie nigdy nie funkcjonowała i w ostatnich latach została zlikwidowana.
W województwie łódzkim i makroregionie środkowym gmina Buczek wyróżnia się istnieniem na swoim obszarze wojskowego lotniska, z którego przekształceniem funkcji na cywilno - towarowe władze administracji rządowej i samorządowej wiążą nadzieje na zaistnienie istotnego impulsu rozwoju gospodarczego obszaru.
Najbliżej położonym miastem - węzłem drogowym wraz z dworcem kolejowym na linii Łódź – Ostrów Wielkopolski jest Łask. Zarówno obecnie jak i w przeszłości właśnie do Łasku jako ośrodka ponadlokalnego (przed 1975 rokiem - miasta powiatowego) ciąży cała gmina, gdyż tu jest siedziba:
-    Starostwa Powiatowego zapewniającego obsługę geodezyjną, nadzór budowlany oraz rejestracje i ewidencje pojazdów,
-    Urzędu Skarbowego,
-    Powiatowego Urzędu Pracy,
-    Powiatowej Komendy Policji,
-    Szpitala Powiatowego oraz specjalistycznych poradni,
-    Sądu Rejonowego oraz Prokuratury,
-    banków i firm ubezpieczeniowych,
-    palcówek szkolnictwa ponadpodstawowego,
-    hurtowni i sklepów z bogata ofertą towarów.
 
Z racji bezpośredniego sąsiedztwa z miastem Zelów, mieszkańcy gminy Buczek również i tam dojeżdżają na targi, do placówek handlowo – usługowych, szkół ponadpodstawowych i do pracy. Obecnie kontakty te są mniejsze niż np. przed 10 czy 15 lat, gdzie w byłych Zelowkich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fanar” w Zelowie pracowało kilkaset mieszkańców gminy Buczek. Handlowe kontakty w odniesieniu do targów ma Buczek jeszcze z Widawą, zaś w zakresie ponadpodstawowego szkolnictwa o kierunkach rolniczych – z Sędziejowicami.
 
Szlakami autobusowej komunikacji pasażerskiej są drogi krajowe i wojewódzka droga Sędziejowice – Buczek (łącznie 21,8 km). Komunikacja na tych trasach obsługuje dwóch przewoźników: Państwowa Komunikacja Samochodowa i Miejski Zakład Komunikacji w Łasku (linia C).
Dobre są połączenia z Łodzią przez Łask i Pabianice. Gmina nie ma większych możliwości wpływu na przewoźników publicznych środków lokomocji o uruchomienie jakiejkolwiek linii o ile jej obsługa nie jest ekonomicznie uzasadniona. Wnioski mieszkańców w tym zakresie obejmują propozycję nowej linii na trasie Łask – Gucin – Grzeszyn – Sowińce – Malenia – Wola Bachorska – Zelów. Starania i pomoc gminy w tym względzie ogranicza się do wpływu na zapewnienie odpowiednich parametrów i nawierzchni dróg na tej trasie.
Gmina Buczek podzielona jest na 16 sołectw i obejmuje 27 miejscowości.

Charakter osadnictwa gminy nie odbiega od ogólnego obrazu w województwie i w Polsce Środkowej. Podstawowe ogniwo stanowi wieś gminna Buczek skupiająca ponad 20 ogółu mieszkańców gminy. Mieszczą się tu wszystkie podstawowe w gminie placówki usług publicznych:
-    Urząd Gminy,
-    Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
-    Biblioteka Gminna,
-    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
-    Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
-    apteka,
-    Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
-    poczta,
-    Bank Spółdzielczy,
-    Kościół Parafialny,
-    cmentarz,
-    placówki handlowe i usługowe.
 
Spośród pozostałych miejscowości stanowiących 15 sołectw (z Buczkiem 16 sołectw) żadna nie przekracza 500 mieszkańców. Wsie są na ogół małe o rozproszonej zabudowie. Fakt ten nie ułatwia wyposażenia wsi w sieciowe urządzania infrastruktury komunalne, zwłaszcza wodociągowo – kanalizacyjnej, których koszty budowy i funkcjonowania zależna są od liczby odbiorców.
 
Większość wsi pełni wyłącznie funkcję rolniczą. Obiekty przetwórstwa rolno - spożywczego i pozarolnicze występują w Buczku, Gucinie, Brodni Dolnej, Czestkowie B i Woli Bachorskiej.
Jakkolwiek w nowych warunkach prawno – ustrojowych i w sytuacji wdrażania zasad gospodarki rynkowej ustalenia obowiązującego planu miejscowego nie stanowią jeszcze wyraźnej bariery rozwoju gospodarczego, to jednak potrzebna jest weryfikacja zasad polityki przestrzennej. Winna ona uwzględnić nowe możliwości rozwojowe na rzecz aktywizacji gospodarczej terenów, zwłaszcza wokół lotniska, przy jednoczesnej wyraźnej ochronie najlepszych gleb dla rolnictwa. Coraz pilniejsza jest potrzeba wyznaczenia nowych terenów pod nierolnicze budownictwo mieszkalne.

System drogowy i komunikacyjny
 
 Przez gminę Buczek przebiegają drogi krajowe:
- Nr 12 Łask – Wadlew

Drogi wojewódzkie to:
- Nr 483 Łask – Częstochowa
- Nr 484 Łask – Buczek

Drogi powiatowe to:
- Nr 37301 Buczek – Sędziejowice
- Nr 37298 Czestków – Pruszków
- Nr 37303 Buczek – Malenia
- Nr 37303 Wola Buczkowska – Brodnia – Gucin

Drogi gminne to:
-    Nr 103101E Czestków A – Dąbrówka
-    Nr 103102E Brodnia Dolna – Czestków F
-    Nr 103103E Wymysłów – Piaskowice
-    Nr 103104E Gucin – gr. gm. Łask – Rokitnica
-    Nr 103105E Leśniczówka – Dąbrowa – Sycanów
-    Nr 103106E Dobra gr. gm. Sędziejowice – Sycanów – Luciejów Zag.
-    Nr 103107E Wola Buczkowska – Bugaj – Dąbrowa
-    Nr 103108E Wygwizdów – Szadek
-    Nr 103109E Brodnia Górna – Cholerna Górka – Buczek
-    Nr 103110E Malenia – Sowińce – Grzeszyn
-    Nr 103111E Malenia – Strupiny – Sowińce
-    Nr 103112E Luciejów Środkowy – Chajczyny
-    Nr 103113E Kowalew – Luciejów – Grabowiec – Sycanów
-    Nr 103114E Petronelów – Józefatów - Herbertów
-    Nr 103115E Buczek – Józefatów
-    Nr 103116E Bachorzyn – Wola Bachorska

Drogi rolnicze:
-    o nawierzchni tłuczniowej - 2,4 km
-    o nawierzchni wzmocnionej żwirem - 24,1 km
-    o nawierzchni gruntowej - 24,5 km
 
Dziedzictwo kulturowe PDF Drukuj
piątek, 25 lipiec 2008
Gmina Buczek nie ma bogatych walorów dziedzictwa kulturowego. Najbogatszą historię i w związku z tym najbogatsze wartości ma sama wieś gminna Buczek. Według dokumentów, najpierw wieś rycerska, potem przez długie lata szlachecka, wreszcie rządowa. Odnaleziono tutaj w 1955 roku cmentarzysko szkieletowe z X – XII wieku o bogatym wyposażeniu grobów – świadectwo starożytności tej wsi i zamożności jej mieszkańców.
W XVI – XVIII wieku Buczek był miastem. Niestety nie wykształciły się w tym czasie i nie utrwaliły w przestrzeni fizjonomiczne symptomy miejskiego układu urbanistycznego.
Podobnie jak w większości polskich miasteczek centrum ośrodka gminnego Buczek leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Obejmuje ona większość trenów zabudowanych wsi położonych na północ od drogi w kierunku Zelowa wraz z zabytkowym Kościołem p.w. Jana Chrzciciela, który pochodzi z około połowy XV wieku. Na tych terenach znajduje się także park zabytkowy, cmentarz i kompleks usługowy rolnictwa GS i SKR w adaptowanych obiektach podworskich.
 Obecny Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela, gotycki, murowany, około połowy XV wieku przebudowany, na przełomie XV i XVI wieku rozbudowany, w części zachodniej przedłożenie nawy i odbudowanie kaplic, około 1878 roku gruntownie odrestaurowany – jest największym, bo o znaczeniu ponadregionalnym i jedynym zabytkiem gminy Buczek. Na osi fasady Kościoła znajduje się oszkarpowana, czworoboczna wieża, górą przechodząca w ośmiobok, jej szczyt jest XIX-to wieczny. Okna zamknięte są półkoliście. Ściany obiega podwójny gzyms z cegieł. Oszkarpowaną ścianę wschodnią wieńczy trójkątny szczyt z wieżyczką na sygnaturkę. Wyposażenie Kościoła pochodzi z XVIII wieku.
Objęcie terenu ochroną konserwatorką oznacza obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszystkich zamierzeń inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów, rozbudowy i remontów obiektów istniejących, obiektów do rozbiórek, a także projektów budowy sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej.
Wokół strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej rozciąga się strefa konserwatorskiej ochrony archeologicznej. W obrębie strefy działania inwestycyjne obejmujące roboty ziemne wymagają zgłoszenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych celem ustalenia ewentualnego obowiązku nadzoru archeologicznego nad tymi robotami.
Jedynie cmentarz grzebalny w Buczku o powierzchni 2,24 ha został zaopiniowany przez Komisję Ewidencyjną ds. zabytkowych cmentarzy do objęcia go taką ochroną.
Oprócz Buczku wartości kulturowe związane są z Brodnią, gdzie na terenie gorzelni istniał XVIII-wieczny drewniany lamus o oryginalnej konstrukcji zrębowej, wzniesiony w 1974 roku. Lamus ten został w całości przeniesiony do skansenu w Sieradzu.
W historii gminy zasługuje jeszcze na uwagę Grzeszyn jako środek tkactwa wiejskiego z przełomu XIX i XX wieku. Był to efekt równoległego procesu rozwoju ośrodków włókienniczych w Łodzi, Pabianicach i Zduńskiej Woli, do których emigrowała ludność wiejska w poszukiwaniu pracy, ale utrzymująca kontakty z rodzinnymi wsiami.
 
Geografia gminy PDF Drukuj
piątek, 25 lipiec 2008
1. Położenie geograficzne

 Gmina Buczek położona jest w południowo - zachodniej części województwa łódzkiego. Należy do powiatu łaskiego. Obejmuje powierzchnię 91 km2. Rozciągłość południkowa gminy wynosi około 10,1 km, równoleżnikowa ok. 13,0 km. Gmina graniczy: od północy z gminą Łask, od zachodu z gminą Sędziejowice, a od południa i wschodu z miastem i gminą Zelów.
 Gmina zlokalizowana jest w bliskiej odległości od wielkomiejskich ośrodków przemysłowych i regionalnych: Wielunia (65 km), Sieradza (40 km), Łodzi (45 km), Częstochowy (95 km), Bełchatowa (25 km), Wrocławia (190 km).
Powierzchnia gminy wynosi 9.084 ha w tym:
-    użytki rolne stanowią     - 6.065 ha
-    lasy                                - 2.060 ha
-    pozostałe grunty            -    959 ha.


2. Fizjografia, zasoby, walory krajobrazowo-przyrodnicze

Według fizyczno - geograficznego podziału Polski, ta część województwa wraz z gminą Buczek leży na Nizinie Południowowielkopolskiej, w obrębie jej mezoregionu zwanego Wysoczyzna Łaska. Jest to wysoczyzna polodowcowa płaska i falista, o wysokościach względnych do 10 m i spadkach 0-5%. Najwyżej położone partie terenu położone na wysokości ponad 190 m n.p.m. i są to rejony wsi Petronelów, Józefatów, część Bachorzyna, Wola Bachorska, Buczek ul. Pieńki i Czarny Las, a więc południowa część obszaru gminy. Pozostała wysoczyznowa część obszaru leży na wysokości 180-190 m n.p.m. Obszar odwadniany jest przez dopływ Grabi – rzekę Końską i jej prawy dopływ Czajkę, których dna dolin leżą na wysokości ok. 170-180 m n.p.m. Obszary wydmowe utrwalone są lasami; występują w okolicach wsi Sycanów, Cholerna Górka, pomiędzy Buczkiem ul. Pieńki a Grzeszynem oraz koło Gucina i Czestkowa F.

3. Warunki klimatyczne
 
Nie odbiegają one od średnich dla województwa tj.:
- średnia temperatura roku             +8°C
- okres wegetacji                 214 dni
- okres bez przymrozków             160 dni
- długość zalegania okrywy śnieżnej     60-70 dni
- średnia suma opadów             575 mm
Warunki te określają się jako średniokorzystne dla rolnictwa i bytowania ludzi.

4. Zasoby krajobrazowe gminy

W skali województwa łódzkiego gmina Buczek nie odznacza się znaczącymi walorami przyrodniczymi. Największym bogactwem krajobrazu są kompleksy leśne, których koncentracja w północno - wschodniej części gminy i ich dalsze przedłożenie w gminie Łask, pozwoliła na objęcie w 1989 roku tego rejonu ochroną prawną o randze obszaru chronionego krajobrazu środkowej Grabi (Uchwała Nr IX/52/89 b.WRN w Sieradzu z dnia 20 listopada 1989 roku). Łącznie ochrona krajobrazowa objętych jest 25,3% powierzchni gminy. Obejmuje ona sołectwa Gucin, Grzeszyn i część Brodni.
Ochroną o randze pomników przyrody objętych jest 10 drzew, z których 5 istnieje w parku w Buczku (są to robinia akacjowa, 2 wiązy szypułkowe, jesion wyniosły, lipa drobnolistna) i 5 drzew w Grzeszynie (wszystkie są tu dębami szypułkowymi). Istnieje również zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Zabytkowy Park w Buczku” uznany uchwałą Rady Gminy Buczek Nr XXI/103/04 z dnia 18 października 2004 roku (Dz. Urzędowy województwa łódzkiego Nr 311 poz. 2561 z 2004 roku) o powierzchni 1,60 ha, na terenie którego znajdują się aleje lipowe (ogółem 53 drzewa, w tym 44 lipy).
Tuż za granicą administracyjną gminy, już w gminie Sędziejowice w uroczysku leśnym „Pruszków” położony jest leśny rezerwat przyrody „Jodły Łaskie” o powierzchni 59,19 ha chroniący najlepiej zachowany w Polsce środkowej fragment grądu jodłowego w wieku 80-121 lat i piekne 200 letnie dęby oraz sędziwe sosny. Również w gminie Sędziejowice, w leśnictwie Luciejów w oddziale 103 chronione prawnie o randze użytku ekologicznego są źródła wysiękowe.

5. Wody powierzchniowe

Wody podziemne związane są z dwoma horyzontami wodonośnymi: czwartorzędowym i kredowym. Nie stwierdza się tu deficytu wód podziemnych tzn., że zasoby wystarczają na pokrycie zapotrzebowania wody w wielkości wynikającej z obliczonego bilansu.
Jak wynika z opracowań regionalnych obszar zlewni Grabi, do której należy również Gmina Buczek, objęty jest stosunkowo niewielkim deficytem wody dla rolnictwa (gwarancja zaspokojenia potrzeb w około 97%). Obliczono, że w 2030 roku przy założeniu wariantu ograniczonego rozwoju gospodarczego gminy, deficyt ten wzrośnie do około 70%, a przy wariancie intensywnego tempa rozwoju – 25%.
Pomimo wielu różnych w czasie koncepcji poprawy retencji wód powierzchniowych w przyjętym do realizacji „Programie małej retencji dla województwa sieradzkiego” do 2015 roku nie zakłada się na terenie gminy budowy zbiorników wodnych. Jest to równoznaczne z koniecznością dbałości, odbudowy, rozbudowy i konserwacji wszystkich istniejących stawów, oczek wodnych i urządzeń mających wpływ na retencje wody w obszarze gminy. Według danych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w gminie Buczek stawy i zbiorniki zajmują powierzchnię 11,99 ha.
 
 
 
<< « start < wstecz 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 911 - 920 z 1005
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery